Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.478 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

Na podstawie art. 80ch ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, 60 i 379) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z centralnej ewidencji pojazdów, zwanej dalej "ewidencją";
2) warunki i sposób wnoszenia opłaty za udostępnienie danych z ewidencji;
3) sposób dokumentowania wniesienia opłaty za udostępnienie danych z ewidencji.
§  2.  Opłatę za udostępnienie danych z ewidencji wnosi się na rachunek bankowy Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.
§  3. 
1.  Opłata za udostępnienie danych jednostkowych z ewidencji wynosi 30,40 zł.
2.  Opłatę wnosi się przed złożeniem wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z ewidencji.
3.  Dowód wniesienia opłaty dołącza się do złożonego wniosku o udostępnienie danych jednostkowych.
4.  Dowód wniesienia opłaty może mieć postać wydruku lub dokumentu elektronicznego potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
§  4. 
1.  Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie danych do celów komercyjnych i niekomercyjnych z ewidencji jest przekazywana do wnioskodawcy w celu jej zaakceptowania. W przypadku braku akceptacji wysokości opłaty wniosek o udostępnienie danych pozostawia się bez rozpoznania.
2.  Opłatę wnosi się w terminie 7 dni od dnia udostępnienia danych do celów komercyjnych i niekomercyjnych z ewidencji.
§  5.  2  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r.
1 Obecnie działem administracji rządowej - informatyzacja kieruje Minister Cyfryzacji, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz.U.2015.1910).
2 § 5 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 października 2017 r. (Dz.U.2017.2009) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 listopada 2017 r.