Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.540

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych we wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy

Na podstawie art. 45ca ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60 i 528) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wniosek o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy zawiera:
1) rok, za który jest sporządzane zeznanie;
2) nazwę właściwego urzędu skarbowego;
3) dane identyfikacyjne i adresowe podatnika:
a) identyfikator podatkowy,
b) nazwisko, pierwsze imię,
c) datę urodzenia,
d) aktualny adres zamieszkania;
4) dane identyfikacyjne małżonka:
a) identyfikator podatkowy,
b) nazwisko, pierwsze imię,
c) datę urodzenia;
5) informacje:
a) o sposobie opodatkowania: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 albo art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej "ustawą", albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach określonych w art. 6 ust. 4 ustawy,
b) o przysługujących podatnikowi lub małżonkowi kosztach uzyskania przychodów z jednego albo z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:
w wysokości, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 albo pkt 2 ustawy, wraz z liczbą miesięcy, za które przysługują, lub
w wysokości, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 albo pkt 4 ustawy, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, wraz z liczbą miesięcy, za które przysługują, albo
w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, o której mowa w art. 22 ust. 11 ustawy, oraz o kwotach tych kosztów,
c) w przypadku korzystania przez podatnika lub małżonka z ulgi, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy - o korzystaniu z tej ulgi oraz o kwotach tej ulgi,
d) w przypadku korzystania przez podatnika lub małżonka z ulgi, o której mowa w art. 27f ustawy - o korzystaniu z tej ulgi, w tym pozwalające na określenie łącznej kwoty przysługującego odliczenia oraz różnicy pomiędzy kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu, poprzez wskazanie liczby dzieci, danych identyfikacyjnych każdego dziecka, miesięcy, za które przysługuje odliczenie, kwoty przysługującego odliczenia na każde dziecko oraz podlegających odliczeniu kwot składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w wysokości obliczonej zgodnie z art. 27f ust. 9 i 10 ustawy;
6) w przypadku wniosku o przekazanie na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego kwoty w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z zeznania - numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tej organizacji; w takim przypadku wniosek o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy może zawierać wskazanie celu szczegółowego oraz wyrażenie zgody na udostępnienie organizacji pożytku publicznego imienia, nazwiska i adresu podatnika lub obojga małżonków, którzy podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz informacji o przekazanej kwocie 1% podatku należnego wynikającego z zeznania;
7) adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana informacja o sporządzeniu zeznania przez urząd skarbowy;
8) podpis składającego wniosek.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2017 r.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).