Wzór oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.539

Akt utracił moc
Wersja od: 14 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego

Na podstawie art. 45c ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60 i 528) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

PIT-OP OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU 1% PODATKU

ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

wzór
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).