Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.564

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 6 marca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 82 § 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 692) wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w tytule, w § 1, w § 2 w ust. 1 w pkt 3 i 4 i w § 10 w ust. 3 w różnej liczbie i przypadku wyrazy "publiczne zakłady opieki zdrowotnej" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami";
2) w § 2 w ust. 1:
a) w pkt 1:
w lit. a skreśla się wyrazy "określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia,",
w lit. b skreśla się wyrazy "określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia,",
b) w pkt 2 skreśla się wyrazy "określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia,";
3) w § 10 w ust. 1 wyrazy "zakładu opieki zdrowotnej" zastępuje się wyrazem "podmiotu";
4) uchyla się § 23;
5) uchyla się załączniki nr 1-3 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).