Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.563

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Jednolitego Rynku Cyfrowego

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Jednolitego Rynku Cyfrowego, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.  Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.
§  2.  Do zadań Pełnomocnika należy:
1) analiza istniejących barier ograniczających urzeczywistnienie zasad Jednolitego Rynku Cyfrowego, w tym ograniczających rozwój usług realizowanych online, i przedstawianie propozycji ich zniesienia;
2) opracowywanie kierunków rozwoju gospodarki elektronicznej, spójnej z zasadami Jednolitego Rynku Cyfrowego;
3) opracowywanie rozwiązań prawnych lub organizacyjnych zmierzających do urzeczywistnienia zasad Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz ich monitorowanie;
4) inicjowanie i prowadzenie współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w celu wypracowania przedsięwzięć w zakresie wspólnego rynku usług realizowanych online.
§  3.  Pełnomocnik przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z właściwymi organami administracji rządowej, które są obowiązane do współpracy i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.
§  4.  Pełnomocnik, w zakresie powierzonych mu zadań, może powoływać zespoły eksperckie i doradcze oraz zlecać przeprowadzanie ekspertyz.
§  5.  Pełnomocnik może przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski oraz projekty dokumentów związanych z realizacją powierzonych mu zadań.
§  6.  Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów roczne sprawozdania ze swojej działalności.
§  7.  Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji.
§  8.  Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.