Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.573

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 marca 2017 r.

USTAWA
z dnia 10 lutego 2017 r.
o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Art.  1. 

W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Właściwy sąd rejestrowy, po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie wykreślenia informacji, o której mowa w ust. 2, lub organizacji, o której mowa w ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, informuje o tym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, podając datę doręczenia i uprawomocnienia się tego postanowienia.";

2) w art. 23:
a) po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu:

"2d. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1-2 i 2b, organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, zamieszczają po raz ostatni za rok obrotowy, w którym utraciły status organizacji pożytku publicznego, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.",

b) ust. 6b otrzymuje brzmienie:

"6b. Organizacja pożytku publicznego, której rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1-2 i 2b, w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za który jest składane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne.";

3) w art. 27a po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego uwzględnia w wykazie, o którym mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 2, organizację pożytku publicznego, która wykaże, że niezamieszczenie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego i rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności, o których mowa w art. 23 ust. 1-2 i 2b, w terminie, o którym mowa w art. 23 ust. 6 i 6b, nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych.";

4) w art. 27ab ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przychodami Funduszu są:

1) środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowane przez organizacje pożytku publicznego, które utraciły status organizacji pożytku publicznego;

2) środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowane niezgodnie z art. 27 ust. 2 wraz z odsetkami;

3) środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie organizacji mających status organizacji pożytku publicznego, o których mowa w art. 27aa ust. 3, wraz z odsetkami;

4) odsetki od wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie na podstawie art. 78d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.".

Art.  2. 

Do postanowień, o których mowa w art. 22 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, o których właściwy sąd rejestrowy nie poinformował ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, stosuje się art. 22 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art.  3. 

Do podmiotów, które utraciły status organizacji pożytku publicznego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art.  4. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.