Departmental acts

Maklerzy papierów wartościowych, którzy złożyli egzamin uzupełniający.

Dz.Urz.KNF.2010.2.18 | komunikat z dnia 9 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Wpisy na listę doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KNF.2010.2.16 | komunikat z dnia 9 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Wpisy na listę maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KNF.2010.2.17 | komunikat z dnia 9 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Wpisy na listę maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2010.2.15 | komunikat z dnia 9 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nadleśniczych.

B.I.LP.2010.4.26 | zarządzenie z dnia 8 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2010.7.15 | zarządzenie z dnia 8 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Poznaniu.

Dz.Urz.GUS.2010.3.16 | zarządzenie z dnia 5 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Wykaz udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji.

Dz.Urz.MF.2010.3.12 | obwieszczenie z dnia 5 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Koordynatorzy do spraw systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2010.5.34 | decyzja z dnia 4 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Opolu.

Dz.Urz.GUS.2010.3.15 | zarządzenie z dnia 4 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2010.5.35 | decyzja z dnia 4 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2010.1.11 | zarządzenie z dnia 4 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2010.1.11 | zarządzenie z dnia 4 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2010.1.11 | zarządzenie z dnia 4 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2010.1.11 | zarządzenie z dnia 4 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2010.1.11 | zarządzenie z dnia 4 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Rodzaje weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski do dyskonta oraz zasady i tryb ich dyskonta.

Dz.Urz.NBP.2010.3.3 | uchwała z dnia 4 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MSP.2010.2.3 | obwieszczenie z dnia 4 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

System zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2010.5.32 | zarządzenie z dnia 4 marca 2010 r. | Akt utracił moc

System zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2010.5.32 | zarządzenie z dnia 4 marca 2010 r. | Akt utracił moc

System zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2010.5.32 | zarządzenie z dnia 4 marca 2010 r. | Akt utracił moc

System zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2011.6.59 t.j. | zarządzenie z dnia 4 marca 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

System zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2011.6.59 t.j. | zarządzenie z dnia 4 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 600/08.

Dz.Urz.ULC.2010.2.34 | komunikat z dnia 4 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Eksperci krajowi realizujący zadania w zakresie plików roboczych Europejskiego Urzędu Policji (Europol).

Dz.Urz.KGP.2010.3.11 | decyzja z dnia 3 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Instrukcja kasowa.

Dz.Urz.WUG.2010.4.30 | zarządzenie z dnia 3 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Instrukcja kasowa.

Dz.Urz.WUG.2010.4.30 | zarządzenie z dnia 3 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Instrukcja kasowa.

Dz.Urz.WUG.2010.4.30 | zarządzenie z dnia 3 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Instrukcja kasowa.

Dz.Urz.WUG.2015.68 t.j. | zarządzenie z dnia 3 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Instrukcja kasowa.

Dz.Urz.WUG.2015.68 t.j. | zarządzenie z dnia 3 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Instrukcja kasowa.

Dz.Urz.WUG.2018.111 t.j. | zarządzenie z dnia 3 marca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Instrukcja kasowa.

Dz.Urz.WUG.2010.4.30 | zarządzenie z dnia 3 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Instrukcja kasowa.

Dz.Urz.WUG.2015.68 t.j. | zarządzenie z dnia 3 marca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Instrukcja kasowa.

Dz.Urz.WUG.2010.4.30 | zarządzenie z dnia 3 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Instrukcja kasowa.

Dz.Urz.WUG.2010.4.30 | zarządzenie z dnia 3 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2010.4.29 | zarządzenie z dnia 3 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2010.4.29 | zarządzenie z dnia 3 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2010.2A.7 | zarządzenie z dnia 3 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MZ.2010.4.31 | zarządzenie z dnia 3 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów.

Dz.Urz.KGP.2010.3.9 | zarządzenie z dnia 3 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób fizycznych wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2010.3.11 | obwieszczenie z dnia 2 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Organizacja wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii.

Dz.Urz.MRiRW.2010.3.3 | zarządzenie z dnia 2 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Organizacja wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii.

Dz.Urz.MRiRW.2010.3.3 | zarządzenie z dnia 2 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Organizacja wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii.

Dz.Urz.MRiRW.2010.3.3 | zarządzenie z dnia 2 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Współpraca naukowo - historyczna.

Dz.Urz.ABW.2010.2.16 | porozumienie z dnia 2 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek instytucji kultury, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MRiRW.2010.2.2 | obwieszczenie z dnia 2 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 599/09.

Dz.Urz.ULC.2010.2.33 | komunikat z dnia 2 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi).

Dz.Urz.MSWiA.2010.4.14 | zarządzenie z dnia 2 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.5.20 | zarządzenie z dnia 2 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze Nr 254/09.

Dz.Urz.ULC.2010.2.32 | komunikat z dnia 1 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2010.3.26 | decyzja z dnia 1 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2010.3.22 | zarządzenie z dnia 1 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie sztandaru Agencji Wywiadu.

Dz.Urz.AW.2010.1.1 | zarządzenie z dnia 1 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych.

Dz.Urz.MNiSW.2010.2.37 | komunikat z dnia 26 lutego 2010 r. | Akt nienormatywny

Sposób pełnienia służby w zakresie wykonywania opieki nad zwierzętami służbowymi Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.5.27 | regulamin z dnia 26 lutego 2010 r. | Akt obowiązujący

Sposób pełnienia służby w zakresie wykonywania opieki nad zwierzętami służbowymi Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.5.27 | regulamin z dnia 26 lutego 2010 r. | Akt obowiązujący

Sposób pełnienia służby w zakresie wykonywania opieki nad zwierzętami służbowymi Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.5.27 | regulamin z dnia 26 lutego 2010 r. | Akt obowiązujący

Sposób pełnienia służby w zakresie wykonywania opieki nad zwierzętami służbowymi Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.5.27 | regulamin z dnia 26 lutego 2010 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu.

Dz.Urz.MKiDN.2010.1.5 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2010.1.10 | decyzja z dnia 26 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dz.Urz.MI.2010.3.6 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zakresu tematycznego obowiązującego na egzaminach na maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KNF.2010.2.19 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Broń służbowa krótka.

Dz.Urz.MON.2010.4.46 | decyzja z dnia 25 lutego 2010 r. | Akt obowiązujący