Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej... - OpenLEX

Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zmieniającej "Umowę hurtowego dostępu do sieci TP" zawartą w dniu 4 stycznia 2010 r. pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie a E-Telko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie wprowadzenia postanowień umożliwiających realizację migracji usługi hurtowego dostępu do sieci Telekomunikacji Polskiej S.A.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2011.5.14

Akt indywidualny
Wersja od: 1 marca 2011 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zmieniającej "Umowę hurtowego dostępu do sieci TP" zawartą w dniu 4 stycznia 2010 r. pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie a E-Telko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie wprowadzenia postanowień umożliwiających realizację migracji usługi hurtowego dostępu do sieci Telekomunikacji Polskiej S.A.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje:
1. Z dniem 1 marca 2011 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zmieniającej "Umowę hurtowego dostępu do sieci TP" zawartą w dniu 4 stycznia 2010 r. pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie a E-Telko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie wprowadzenia postanowień umożliwiających realizację migracji usługi hurtowego dostępu do sieci Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanego dalej "projektem decyzji Prezesa UKE".

2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.

3. Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 301.

4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15-16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej - pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko

dotyczące projektu decyzji Prezesa

Urzędu Komunikacji Elektronicznej zmieniającej

"Umowę hurtowego dostępu do sieci TP"

zawartą w dniu 4 stycznia 2010 r.

pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A.

z siedzibą w Warszawie

a E-Telko Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

w zakresie wprowadzenia postanowień

umożliwiających realizację migracji

usługi hurtowego dostępu

do sieci Telekomunikacji Polskiej S.A.

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

oraz elektronicznej na adres e-mail: uke@uke.gov.pl.

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:

1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;

2) w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

3) na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578.