Przeprowadzenie przetargu na sprzedaż samochodów służbowych będących w dyspozycji Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. - OpenLEX

Przeprowadzenie przetargu na sprzedaż samochodów służbowych będących w dyspozycji Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dzienniki resortowe

NFZ.2011.1.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2011/BAG
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 13 stycznia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodów służbowych będących w dyspozycji Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na postawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Wszczyna się procedurę sprzedaży niżej wymienionych samochodów służbowych będących własnością Narodowego Funduszu Zdrowia, w trybie nieograniczonego przetargu ofertowego, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

* samochodu służbowego marki Opel Vectra WU 23961, rok produkcji 1999

* samochodu służbowego marki VW Passat WU 23960, rok produkcji 1999

* samochodu służbowego marki Daewoo Matiz WU 16518 rok produkcji 2000

§  2.
Przetarg prowadzi Komisja przetargowa w składzie: 1. Michał Małkiński - Przewodniczący 2. Agnieszka Piekutowska - Członek 3. Hanna Wieczorek - Członek
§  3.
1.
Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego. 2. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
§  4.
W przypadku wystawiania faktury sprzedaży, zastosowanie mają zapisy Zarządzenia Nr 81/2009/BAG z dnia 4 grudnia 2009 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątkowymi w Narodowym Funduszu Zdrowia w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
§  5.
Załączniki do zarządzenia:
1.
Ogłoszenie o przetargu
2.
Protokół z posiedzeń komisji (wzór)
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

OGŁOSZENIE

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodów osobowych.

1. Przetarg ofertowy dotyczy samochodów osobowych:

a. Daewoo Matiz, 0,8 Kat. nr rej. WU 16518, rok produkcji 2000, numer identyfikacyjny SUPMF484DYW020181, ilość miejsc 5. Przebieg 129938 km, kolor nadwozia - srebrny, stan techniczny dobry.

b. Opel Vectra B, 1.8 Kat. nr rej. WU 23961, rok produkcji. 1999, numer identyfikacyjny W0L0JBF19XP182546, ilość miejsc 5, Przebieg 283 070 km, kolor nadwozia - beżowy 2-warstrowy z efektem metalicznym, stan techniczny - dobry.

c. VOLKSWAGEN PASSAT B5, 1.8 Kat. nr rej. WU 23960, rok produkcji 1999, numer identyfikacyjny WVWZZZ3BZYX060705, ilość miejsc 5. Przebieg 310441 km, kolor nadwozia - czarny 2-warstrowy z efektem metalicznym, stan techniczny - dobry.

2. Przetarg odbędzie się w dniu 21.01.2011 o godz. 10:00 w budynku przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie.

3. Samochody można oglądać w miejscu postoju w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186 w dniach od 12.01.2011 r. do 19.01.2011 r., w godzinach od 09:00 do 15:00 (dni robocze) po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panem Michałem Małkińskim, tel. kom. 601 951 768.

4. Ceny wywoławcze samochodów:

a. Daewoo Matiz, 0,8 Kat., nr rejestracyjny WU 16518 - 3.400 zł (słownie trzy tysiące czterysta złotych).

b. Opel Vectra B, 1.8 Kat. nr rejestracyjny WU 23961, - 3.200 zł (słownie trzy tysiące dwieście złotych).

c. VOLKSWAGEN PASSAT B5, 1.8 Kat. nr rejestracyjny. WU 23960, - 5.300 zł (słownie pięć tysięcy trzysta złotych).

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej poszczególnych samochodów, tj.

a. Daewoo Matiz, 0,8 Kat., nr rejestracyjny WU 16518 - 340 zł (słownie trzysta czterdzieści złotych).

b. Opel Vectra B, 1.8 Kat. nr rejestracyjny WU 23961, - 320 zł (słownie trzysta dwadzieścia złotych).

c. VOLKSWAGEN PASSAT B5, 1.8 Kat. nr rejestracyjny. WU 23960, - 530 zł (słownie pięćset trzydzieści złotych).

w terminie do dnia 21.01.2010 r. do godz. 10:00

Dowodem wniesienia wadium będzie pokwitowanie przelewu kwoty pieniężnej na dobro rachunku Sprzedającego na konto bankowe:

BGK I O/Warszawa Nr 77 1130 1017 0020 0734 8625 7421

Narodowy Funduszu Zdrowia Centrala

02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186 z dopiskiem "Wadium - samochód"

6. Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdzi, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.

7. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Oferent, który wygrał przetarg otrzyma zwrot wadium po uiszczeniu ceny nabycia.

8. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

9. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:

a. nazwisko i imię lub nazwę firmę oferenta, serię i numer dowodu osobistego lub nr NIP,

b. adres zamieszkania oferenta bądź siedziby przedsiębiorcy,

c. marka, model oraz numer rejestracyjny przedmiotu przetargu,

d. cenę oferowaną za przedmiot przetargu (oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza),

e. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,

f. dowód dokonania wpłaty wadium,

g. numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku niewybrania oferty.

10. Ofertę, w zapakowanej kopercie z dopiskiem "Oferta - kupno samochodu", należy złożyć w siedzibie Sprzedającego w Warszawie, ul. Grójecka 186 (Kancelaria), parter, na lewo od głównego wejścia/, do dnia 21.01.2011 r. do godz. 10:00.

12. Kupującym zostaje oferent, który zaoferował najwyższą cenę nabycia samochodu spośród złożonych ofert.

13. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

14. W przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferują taką samą cenę, sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

15. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu.

16. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Sprzedający poinformuje Kupującego o terminie zawarcia umowy.

17. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

18. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

19. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan samochodów objętych przetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte.

Załączniki:

1) Umowa sprzedaży

2) Formularz ofertowy

3) Protokół przekazania

4) Oświadczenie

5) Protokół wydania przedmiotu sprzedaży

Załącznik  Nr 1

UMOWA SPRZEDAŻY

zawarta w dniu ........... w Warszawie, pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia Centrala z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, zwanym dalej "Sprzedającym" Regon 015817985, NIP 107-00-01-057, reprezentowanym przez:

Pana Jacka Paszkiewicza - Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

a

Panem/Panią ............................. zam. ........................................... legitymującym się dowodem osobistym seria .......................... wydanym przez ................... ...................................................

zwanym dalej "Kupującym", o następującej treści:

§ 1

1. Kupujący nabywa: ...............................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

będący własnością Sprzedającego wg protokołu przekazania stanowiącego załączniki nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wskazane w ust. 1 składniki majątkowe są wolne od wad prawnych, nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem są te składniki majątkowe ani nie stanowią one również przedmiotu zabezpieczenia.

§ 2

Cenę sprzedaży składników majątkowych zgodnie ze złożonym przez Kupującego wnioskiem ustala się na łączną kwotę brutto ............................................................................................. zł,

słownie: ........................................................................................................................................

§ 3

1. Kupujący kwotę wskazaną w § 2 ureguluje przelewem na rachunek bankowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

2. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w imieniu Sprzedającego.

§ 4

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po potwierdzeniu wpływu kwoty określonej w § 2 na konto Sprzedającego, protokołem pisemnym z udziałem przedstawiciela Sprzedającego i Kupującego.

§ 5

Ze strony Sprzedającego do podpisania protokołów, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz w § 4 są upoważnione następujące osoby:

1. ..............................................................................

2. ..............................................................................

3. ..............................................................................

§ 6

Z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w § 4, na Kupującego przechodzą wszelkie prawa i obowiązki związane z przedmiotem umowy.

§ 7

Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny składników majątkowych określonego w § 1 niniejszej umowy, i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie występował z roszczeniami do Sprzedającego.

§ 8

Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w tym także ewentualne koszty uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych obciążają Kupującego.

§ 9

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Sprzedającego oraz jeden egzemplarz dla Kupującego.

SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY:

Załącznik  Nr 2

..................................................................

/imię i nazwisko lub nazwa firmy/

..................................................................

/adres zamieszkania bądź siedziby/

..................................................................

/seria i nr dowodu osobistego lub nr NIP/

...................................................................

/ telefon kontaktowy/

.......................... dnia ........................

Formularz ofertowy

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania określonymi w ogłoszeniu o nieograniczonym przetargu na sprzedaż samochodów osobowych oraz z treścią wzoru umowy.

Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdów składam ofertę na zakup samochodu osobowego:

1. marki ............................................ nr rejestracyjny .............................................................,

za kwotę ........................ złotych (słownie: ........................................................................).

2. marki ............................................ nr rejestracyjny .............................................................,

za kwotę ........................ złotych (słownie: ........................................................................).

3. marki ............................................ nr rejestracyjny .............................................................,

za kwotę ........................ złotych (słownie: ........................................................................).

W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.

Wyrażam zgodę aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem oferowanej ceny, kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.

W przypadku niewybrania mojej oferty wadium należy zwrócić na rachunek bankowy numer: .......................................................................................................................................................

..................................................

/podpis oferenta/

Załącznik  Nr 3

Warszawa, dnia ..................................

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA

1. ................................................................................................................................................

(imię i nazwisko odbierającego)

2. ................................................................................................................................................

(imię i nazwisko zdającego)

3. Samochód marki ...................................................................... Typ: ....................................

4. Rok produkcji: ......................................................................................................................

5. Numer silnika: .......................................................................................................................

6. Numer nadwozia: ..................................................................................................................

7. Numer rejestracyjny: .............................................................................................................

8. Numer ewidencyjny: .............................................................................................................

9. Wyposażenie (komplet kluczyków, dowód rejestracyjny, potwierdzenie ubezpieczenia OC) ........................................................................................................................................

KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY

.......................................... ........................................................

Załącznik  Nr 4

Warszawa, dnia .........................

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany .............................. legitymujący się dowodem osobistym nr ..............., zrzekam się kontynuowania polisy ubezpieczeniowej, polisa typ: ............ nr .................. na samochód marki ...........................................................................................................................

o numerze rejestracyjnym ............................................................................................................

.............................................

/podpis Kupującego/

Załącznik  Nr 5

Warszawa, dnia .........................

PROTOKÓŁ WYDANIA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

Wydanie przedmiotu sprzedaży - samochodu osobowego marki ............................. o numerze rejestracyjnym ..............................., nastąpiło dnia .................... r. z miejsca postoju pojazdu przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie.

Osoby uprawnione do wydania samochodu:

a)
Michał Małkiński - Kierownik Sekcji Transportu,
b)
Agnieszka Piekutowska - Specjalista - Wydział Administracyjny, Gospodarczy i Zaopatrzenia.

ZDAJĄCY ODBIERAJĄCY

.................................................... .....................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Protokół z posiedzeń komisji

Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodów służbowych będących w dyspozycji Centrali NFZ

1. Miejsce spotkania:

Warszawa, ul. Grójecka 186

2. Termin spotkania:

.................................................................

3. Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa NFZ dnia ....................................................

Komisja przetargowa rozpatrzyła uwagi do projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /uwagi w załączeniu/.

.............................................................................................

Michał Małkiński

.............................................................................................

Agnieszka Piekutowska

.............................................................................................

Hanna Wieczorek