Zm.: zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2011.1.10

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 10 stycznia 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 1, poz. 4, Nr 10, poz. 64 i Nr 22, poz. 120) użyte w § 2 w pkt 1, w § 3 oraz w § 4 w ust. 1, 2, 3 i 4 wyrazy "§ 1 pkt 1-6" zastępuje się wyrazami "§ 1".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.