Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2011.1.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 28 grudnia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych

Na podstawie art. 108 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG z 2010 r. Nr 12, poz. 72) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych (Dz. U. Nr 249, poz. 1675);",

c)
uchyla się ust. 3;
2)
w § 8 w ust. 2 po pkt 18b dodaje się pkt 18c w brzmieniu:

"18c) wykonywanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.2)) oraz aktach wydanych na jej podstawie;";

3)
w § 11:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) bieżących rozliczeń akredytywy budżetowej, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz zarządzeniem nr 61 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 26, poz. 141), a także gospodarki kasowej, zgodnie z instrukcją kasową, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie instrukcji kasowej (Dz. Urz. WUG Nr 4, poz. 30 oraz z 2010 r. Nr 26, poz. 142);",

b)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) spraw związanych z planowaniem i dokonywaniem wydatków publicznych dotyczących usług, dostaw lub robót budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.3)), zarządzeniem nr 50 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez urzędy górnicze (Dz. Urz. WUG Nr 23, poz. 126) oraz zarządzeniem nr 51 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych (Dz. Urz. WUG Nr 23, poz. 127);";

4)
po § 12a dodaje się § 12b w brzmieniu:

"§ 12b. Dyrektor OUG wyznacza pracownika do podejmowania działań służących wykonywaniu przez dyrektora OUG zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i sprawuje nad tym pracownikiem bezpośredni nadzór merytoryczny.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143.