Powołanie członków Komisji Kwalifikacyjnej do spraw opiniowania wniosków o wpisanie muzeum do Państwowego Rejestru Muzeów. - OpenLEX

Powołanie członków Komisji Kwalifikacyjnej do spraw opiniowania wniosków o wpisanie muzeum do Państwowego Rejestru Muzeów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2010.6.61

Akt indywidualny
Wersja od: 18 czerwca 2012 r.

DECYZJA Nr 27
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 23 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania członków Komisji Kwalifikacyjnej do spraw opiniowania wniosków o wpisanie muzeum do Państwowego Rejestru Muzeów

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru (Dz. U. Nr 91, poz. 567) postanawiam, co następuje:
§  1.
1.
Powołuję członków Komisji Kwalifikacyjnej do spraw opiniowania wniosków o wpisanie muzeum do Państwowego Rejestru Muzeów.
2. 1
W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą:
1)
prof. dr hab. Andrzej Rottermund - przewodniczący;
2)
Janusz Cygański;
3)
dr Piotr Cywiński;
4)
Zofia Gołubiew;
5)
Paweł Jaskanis;
6)
Lech Karwowski;
7)
Teresa Lasowa;
8)
dr hab. Piotr Majewski;
9)
prof. dr hab. Maria Poprzęcka;
10)
Andrzej Sołtan.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania2).
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją Nr 28 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do spraw opiniowania wniosków o wpisanie muzeum do Państwowego Rejestru Muzeów (Dz. Urz. MKiDN Nr 4, poz. 65).

1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 decyzji z dnia 18 czerwca 2012 r. (Dz.Urz.MKiDN.12.35) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 czerwca 2012 r.