Zm.: zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie... - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Dzienniki resortowe

NFZ.2011.5.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2011/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 8 lutego 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w związku z art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 66/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia zmienionego zarządzeniem Nr 16/2010/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia wprowadza się następujące zmiany:
1)
załącznik nr 1e do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2)
załącznik nr 1f do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3)
załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku, z wyjątkiem liczby porządkowej 64 w części A załącznika nr 1f, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, która wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2011 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, Nr 237, poz. 1654 z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1465, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Katalog świadczeń podstawowych - leczenie szpitalne - chemioterapia

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Katalog substancji czynnych stosowanych w terapii wspomagającej

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu chemioterapii

CHEMIOTERAPIA - hospitalizacja
1.1 Warunki wymagane
1.1.1 Wymagania formalne1) oddział szpitalny uwzględniony w statucie zakładu opieki zdrowotnej,

2) specjalność komórki organizacyjnej oddziału wskazana w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej (dział III, rubryka 6, część VIII kodu resortowego) zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

3) w przypadku leczenia dzieci - kod resortowy specjalności komórek organizacyjnych dział III, rubryka 6, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty,

4) profil komórki organizacyjnej oddziału wskazany w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej (dział III, rubryka 7, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

5) samodzielny zakład opieki zdrowotnej lub wyodrębniona w statucie zakładu komórka organizacyjna udzielająca świadczeń umieszczona w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej - część IX kodu resortowego: leczenie stacjonarne,

1.1.2 Lekarze1. lekarz specjalista onkologii klinicznej albo hematologii albo onkologii dziecięcej albo hematologii dziecięcej albo ginekologii onkologicznej albo chirurgii onkologicznej (równoważniki

2 etatów) albo 2. lekarz specjalista chorób płuc - w zakresie leczenia nowotworów płuc albo urologii - w zakresie leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego albo endokrynologii - w zakresie guzów neuroendokrynnych (równoważniki 2 etatów) pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta -specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej albo 3. lekarz specjalista radioterapii albo radioterapii onkologicznej - w zakresie leczenia skojarzonego, tzn. jednoczesnej chemio radioterapii (równoważnik 1 etatu) pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta - specjalisty onkologii klinicznej

1.1.3 Pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostałyków (równoważniki 4 etatów)
1.1.4 Organizacja udzielania świadczeńcałodobowy oddział/ szpitalny onkologiczny, chemioterapii, onkologii ginekologicznej, hematologiczny, nowotworów krwi, onkologiczny dla dzieci, hematologiczny dla dzieci, chirurgii onkologicznej, chorób wewnętrznych, endokrynologiczny, gastroenterologiczny, pulmonologiczny, pediatryczny, chirurgii ogólnej, otolaryngologiczny, urologiczny (z całodobową opieką lekarską)
1.1.5 Zapewnienie realizacji badań diagnostycznycha) badania ultrasonograficzne

b) rtg konwencjonalne

c) mammografia

d) tomografia komputerowa

e) badanie histopatologiczne

g) scyntygrafia

h) markery nowotworowe

i) morfologia krwi i badania biochemiczne

j) badania endoskopowe (bronchoskopia, gastroskopia, kolonoskopia, rektosigmoidoskopia, cystoskopia)

k) badanie cytomorfologiczne

l) badanie cytochemiczne

m) badanie immunofenotypowe szpiku

1.1.6 Pozostałe warunkispełnienie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej(Dz. U. Nr 80, poz. 376 z późń. zm.)
1.2 Warunki dodatkowo oceniane
1.2.1 Lekarzelekarze specjaliści z zakresu onkologii klinicznej albo hematologii (powyżej równoważnika 2 etatów)
1.2.2 Pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostałyków (powyżej równoważnika 5 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej. (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

1.2.3 Pozostały personel medycznypsycholog kliniczny

farmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty (równoważnik 1 etatu lub powyżej) ;

1.2.4 Przygotowywanie indywidualnych dawek lekówPrzygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków cytostatycznych i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków cytostatycznych z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego. (art. 86 Ustawy prawo farmaceutyczne (Dz. U.04.53.533))
1.2.5 Dostęp do badań diagnostycznychdostęp do wyżej wymienionych badań w lokalizacji udzielania świadczenia
1.2.6 Ustalone zasady współpracy i koordynacji działańustalone zasady współpracy i koordynacji działań z podmiotami prowadzącymi opiekę paliatywną/ hospicyjną
1.2.7 Pozostałe warunki1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
CHEMIOTERAPIA - tryb jednodniowy
2.1 Warunki wymagane
2.1.1 Wymagania formalne1) oddział jednego dnia uwzględniony w statucie zakładu opieki zdrowotnej; profil komórki organizacyjnej wskazany w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej (część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową) ; samodzielny zakład opieki zdrowotnej lub wyodrębniona w statucie zakładu komórka organizacyjna udzielająca świadczeń umieszczona w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej - część IX kodu resortowego: leczenie "jednego dnia", lub
2) oddział szpitalny uwzględniony w statucie zakładu opieki zdrowotnej; specjalność komórki organizacyjnej oddziału wskazana w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej (dział III, rubryka 6, część VIII kodu resortowego) zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową) ; w przypadku leczenia dzieci - kod resortowy specjalności komórek organizacyjnych dział III, rubryka 6, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty; profil komórki organizacyjnej oddziału wskazany w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej (dział III, rubryka 7, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową) ; samodzielny zakład opieki zdrowotnej lub wyodrębniona w statucie zakładu komórka organizacyjna udzielająca świadczeń umieszczona w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej - część IX kodu resortowego: leczenie stacjonarne,
2.1.1 Lekarze1. lekarz specjalista onkologii klinicznej albo chemioterapii nowotworów albo hematologii albo onkologii dziecięcej albo hematologii dziecięcej albo ginekologii onkologicznej albo chirurgii onkologicznej (równoważnik 1 etatu) albo 2. lekarz specjalista chorób płuc - w zakresie leczenia nowotworów płuc albo urologii - w zakresie leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego albo endokrynologii - w zakresie guzów neuroendokrynnych (równoważnik 1 etatu) pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta -specjalisty onkologii klinicznej albo 3. lekarz specjalista radioterapii lub radioterapii onkologicznej - w zakresie leczenia skojarzonego, tzn. jednoczesnej chemio radioterapii (równoważnik 1 etatu) pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta - specjalisty onkologii klinicznej
2.1.2 Pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostałyków (równoważniki 3 etatów)
2.1.3 Organizacja udzielania świadczeńoddział jednego dnia lub całodobowy oddział/ szpitalny onkologiczny, chemioterapii, onkologii ginekologicznej, hematologiczny, nowotworów krwi, onkologiczny dla dzieci, hematologiczny dla dzieci, chirurgii onkologicznej, chorób wewnętrznych, endokrynologiczny, gastroenterologiczny, pulmonologiczny, pediatryczny, chirurgii ogólnej, otolaryngologiczny, urologiczny
udzielanie świadczeń przynajmniej 5 dni w tygodniu
2.1.4 Wyposażenie a) źródło tlenu, powietrza i próżni;
w sprzętb) aparat do pomiaru ciśnienia krwi;
c) monitor EKG;
d) pulsoksymetr;
2.1.5 Zapewnienie realizacji badań diagnostycznycha) badania ultrasonograficzne

b) rtg konwencjonalne

c) mammografia

d) tomografia komputerowa

e) badanie histopatologiczne

g) scyntygrafia

h) markery nowotworowe

i) morfologia krwi i badania biochemiczne

j) badania endoskopowe (bronchoskopia, gastroskopia, kolonoskopia, rektosigmoidoskopia, cystoskopia)

k) badanie cytomorfologiczne

l) badanie cytochemiczne

m) badanie immunofenotypowe szpiku

2.1.6 Pozostałe warunkispełnienie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 80, poz. 376 z późń. zm.);
spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.));
2.2 Warunki dodatkowo oceniane
2.2.1 Lekarzelekarze specjaliści z zakresu onkologii klinicznej albo hematologii (powyżej równoważnika 1 etatu)
2.2.2 Pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostałyków (powyżej równoważnika 3 etatów)
2.2.3 Pozostały personel medycznypsycholog kliniczny

farmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty (równoważnik 1 etatu lub powyżej);

2.2.4 Przygotowywanie indywidualnych dawek lekówPrzygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków cytostatycznych i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków cytostatycznych z apteką zorganizowaną zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm).
2.2.5 Organizacja udzielania świadczeńudzielanie świadczeń powyżej 5 dni w tygodniu
2.2.6 Dostęp do badań diagnostycznychdostęp do wyżej wymienionych badań w lokalizacji udzielania świadczenia
2.2.7 Ustalone zasady współpracy i koordynacji działańustalone zasady współpracy i koordynacji działań z podmiotami prowadzącymi opiekę paliatywną/ hospicyjną
2.2.8 Pozostałe warunki1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
CHEMIOTERAPIA - tryb ambulatoryjny
3.1 Warunki wymagane
3.1.1 Wymagania formalne1. poradnia: onkologiczna, onkologiczna dla dzieci, hematologiczna, hematologiczna dla dzieci, chemioterapii, nowotworów krwi, nowotworów krwi dla dzieci, chorób płuc, endokrynologiczna, urologiczna, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej uwzględniona w statucie zakładu opieki zdrowotnej
2. specjalność komórki organizacyjnej poradni wskazana w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej (część VIII kodu resortowego) zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania
3. w przypadku leczenia dzieci kod resortowy specjalności komórek organizacyjnych (część VIII kodu resortowego) - kod nieparzysty
4. dziedzina medyczna komórki organizacyjnej poradni wskazana w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej (część X kodu resortowego) zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania
3.1.2 Lekarze1. lekarz specjalista onkologii klinicznej lub hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej lub ginekologii onkologicznej lub chirurgii onkologicznej lub chorób płuc w zakresie leczenia nowotworów płuc (równoważnik 1 etatu) pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta -specjalisty onkologii klinicznej lub lekarz specjalista urologii w zakresie leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego (równoważnik 1 etatu) pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta - specjalisty onkologii klinicznej lub lekarz specjalista endokrynologii - w zakresie leczenia guzów neuroendokrynnych (równoważnik 1 etatu) pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta - specjalisty onkologii klinicznej
3.1.3 Pielęgniarkipielęgniarka przeszkolona w zakresie podawania cytostatyków (równoważnik 1 etatu).
3.1.4 Organizacja udzielania świadczeńudzielanie świadczeń przynajmniej 5 dni w tygodniu przez min 5 godzin dziennie
3.1.4 Zapewnienie realizacji badań diagnostycznycha) badania laboratoryjne i badania mikrobiologiczne

b) badania ultrasonograficzne

c) rtg

d) pobranie materiału do badań z oceną cytologiczną lub histopatologiczną

e) markery nowotworowe

3.1.5 Pozostałe warunkispełnienie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 80, poz. 376 z późń. zm).
3.2 Warunki dodatkowo oceniane
3.2.1 Lekarzelekarze specjaliści z zakresu onkologii kliniczne albo hematologii (powyżej równoważnik 1 etatu)
3.2.2 - Pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (powyżej równoważnik 1 etatu).
3.2.3 Pozostały personel medycznypsycholog kliniczny

farmaceuta (równoważnik 1 etatu) lub farmaceuta (równoważnik 1 etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty (równoważnik 1 etatu lub powyżej);

3.2.4 Przygotowywanie indywidualnych dawek lekówPrzygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków cytostatycznych i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków cytostatycznych z apteką zorganizowaną zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm).
3.2.5 Organizacja udzielanie świadczeń powyżej 5 dni w tygodniu
udzielania świadczeń
3.2.6 Dostęp badań diagnostycznychdostęp do wyżej wymienionych badań w lokalizacji udzielania świadczenia
3.2.7 Ustalone zasady współpracy i koordynacji działańustalone zasady współpracy i koordynacji działań z podmiotami prowadzącymi opiekę paliatywną/ hospicyjną
3.2.8 Pozostałe warunki1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową