Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w... - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2011.3.15

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 3 lutego 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 34 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 48, z późn. zm.3)), w załączniku "Statut Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie" wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.4)), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości",

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.5)), zwanej dalej "ustawą o finansach publicznych",";

2)
w § 15:
a)
w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów twardych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego,",

b)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) przedstawianie wniosków Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji jako organowi finansującemu, w ustawowo określonym zakresie działalność Zakładu;";

3)
§ 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. 1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy, ustalany przez dyrektora Zakładu.

2. Plan finansowy opiniuje rada społeczna.

3. Plan finansowy oraz roczne sprawozdanie z realizacji planu finansowego zatwierdza Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

4. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego.

5. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdza propozycję dyrektora Zakładu dotyczącą podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty.

6. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może pozbawić Zakład składników przydzielonego lub nabytego mienia w przypadku połączenia lub podziału albo przekształcenia Zakładu, przeprowadzanych na zasadach określonych w ustawie, rozporządzeniu oraz ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.6)).

7. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

8. W przypadku likwidacji Zakładu o przeznaczeniu jego majątku decyduje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.";

4)
§ 21 otrzymuje brzmienie:

"§ 21. 1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe z:

1) odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;

2) wydzielonej działalności gospodarczej, innej niż wymieniona w pkt 1, z zastrzeżeniem § 8;

3) darowizn, zapisów, spadków.

2. Zakład może realizować programy zdrowotne oraz uzyskiwać środki finansowe na ich realizacje, w tym na niezbędne do ich wykonania wydatki inwestycyjne lub zakup specjalistycznych wyrobów medycznych, na podstawie umowy i w zakresie w niej określonym.

3. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz programy zdrowotne, o których mowa w ust. 2, mogą być finansowane ze środków publicznych pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostki samorządu terytorialnego lub innych podmiotów, uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów.";

5)
użyte w § 22 w ust. 1 wyrazy "organ założycielski" zastępuje się wyrazami "Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji";
6)
w § 23 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) nabycie na rzecz Zakładu aktywów trwałych o łącznej wartości przekraczającej w danym roku kalendarzowym 10% planu finansowego dochodów Zakładu,";

7)
w załączniku:
a)
w części II. PRZYCHODNIA W KOSZALINIE w ust. 5 "Inne Komórki Działalności Medycznej:" w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) Zespół Transportu Medycznego.",

b)
w części III. PRZYCHODNIA W SŁUPSKU w ust. 4 "Inne Komórki Działalności Medycznej:" w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) Zespół Transportu Medycznego.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679 i Nr 230, poz. 1507.

3) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2002 r. Nr 6, poz. 18, z 2003 r. Nr 5, poz. 14, z 2004 r. Nr 2, poz. 4, z 2005 r. Nr 8, poz. 28 i Nr 13, poz. 49, z 2007 r. Nr 10, poz. 53, z 2008 r. Nr 6, poz. 19, z 2009 r. Nr 2, poz. 10 i Nr 12, poz. 70 oraz z 2010 r. Nr 9, poz. 40.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323.