Departmental acts

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2018.59 | postanowienie z dnia 25 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2018.60 | postanowienie z dnia 25 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie regulaminu komitetowi audytu.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.28 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu komitetowi audytu.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.28 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw poprawy ściągalności należności Funduszu Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2018.210 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2018.32 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2018.8/9.133 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Kontrola instytucjonalna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe GI.0210.13.2018.

B.I.LP.2018.8/9.132 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie.

Dz.Urz.CBA.2018.13 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Utworzenie regionów inspekcyjnych, zasięgu działania oraz umiejscowienia ich siedzib.

B.I.LP.2018.8/9.131 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii.

Dz.Urz.ME.2018.18 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Święta 43. Batalionu Saperów Flotylli Obrony Wybrzeża.

Dz.Urz.MON.2018.103 | decyzja z dnia 23 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Zmiana decyzji w sprawie utworzenia Wojskowego Biura Historycznego.

Dz.Urz.MON.2018.102 | decyzja z dnia 23 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiany elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2018.41 | ogłoszenie z dnia 23 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiany elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2018.42 | ogłoszenie z dnia 23 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Określenie wartości pieniężnych norm wyżywienia.

Dz.Urz.MON.2018.98 | decyzja z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia kompleksowego pod kryptonimem "MAGISTER 2018".

Dz.Urz.MNiSW.2018.36 | zarządzenie z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw utworzenia Agencji Badań Medycznych.

Dz.Urz.MZ.2018.60 | zarządzenie z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2018.101 | decyzja z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2018.4 | zarządzenie z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

Dz.Urz.GITD.2018.31 | zarządzenie z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.83 | zarządzenie z dnia 19 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2018.48 | zarządzenie z dnia 19 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2018.71 | zarządzenie z dnia 19 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.ME.2018.16 | obwieszczenie z dnia 18 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Termin oraz zasady punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KNF.2018.13 | komunikat z dnia 18 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Termin pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2018.11 | komunikat z dnia 18 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Zakres tematyczny egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2018.12 | komunikat z dnia 18 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2018.42 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Energii.

Dz.Urz.ME.2018.17 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Zespołu do spraw nadzoru nad organizacją Konferencji COP24.

Dz.Urz.MŚ.2018.43 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Powołanie zespołu ds. rozwoju sieci WAN 01.0441.29.1.2018.

B.I.LP.2018.8/9.130 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu ds. rozwoju sieci WAN 01.0441.29.1.2018.

B.I.LP.2018.8/9.130 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2018 r.

Dz.Urz.GUS.2018.35 | komunikat z dnia 17 lipca 2018 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2018 r.

Dz.Urz.GUS.2018.33 | obwieszczenie z dnia 17 lipca 2018 r. | Akt nienormatywny

Zakres czynności Sekretarzy Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2018.23 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarzy Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2018.23 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarzy Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2018.23 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarzy Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2018.23 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Dz.Urz.KGPSP.2018.16 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami.

Dz.Urz.MON.2018.95 | decyzja z dnia 17 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2018.207 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Stały dyżur w Komendzie Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.81 | decyzja z dnia 14 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2018.81 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2018.92 | decyzja z dnia 13 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie gospodarki energetycznej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2018.94 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.MC.2018.24 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Logistyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2018.12 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy