Wzory formularzy statystycznych w sądach powszechnych i wojskowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2021.4

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 stycznia 2021 r.
w sprawie wzorów formularzy statystycznych w sądach powszechnych i wojskowych

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) oraz art. 5 § 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1754) w związku z art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443 i 1486) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Do sporządzania informacji statystycznych w sądach powszechnych i sądach wojskowych wprowadza się następujące formularze statystyczne:
1)
MS-S1a - sprawozdanie w sprawach cywilnych;
2)
MS-S1o - sprawozdanie w sprawach cywilnych;
3)
MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych;
4)
MS-S1e - sprawozdanie w sprawach cywilnych, prawa pracy i gospodarczych w elektronicznym postępowaniu upominawczym;
5)
MS-S5a - sprawozdanie w sprawach karnych;
6)
MS-S5o - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych;
7)
MS-S5r - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych;
8)
MS-S6o - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (według właściwości rzeczowej);
9)
MS-S6r - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (według właściwości rzeczowej);
10)
MS-S7r - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia;
11)
MS-S10e - sprawozdanie z wykonywania kary pozbawienia wolności oraz środków karnych w systemie dozoru elektronicznego;
12)
MS-S10o - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (według właściwości rzeczowej);
13)
MS-S10r - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (według właściwości rzeczowej);
14)
MS-S11/12a - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
15)
MS-S11/12o - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
16)
MS-S11/12r - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
17)
MS-S16/18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich;
18)
MS-S19o - sprawozdanie w sprawach gospodarczych;
19)
MS-S19r- sprawozdanie w sprawach gospodarczych;
20)
MS-S19k - sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego;
21)
MS-S19z - sprawozdanie w sprawach z zakresu własności intelektualnej;
22)
MS-S20KRS - sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej);
23)
MS-S20UN - sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej);
24)
MS-S20z - sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowej);
25)
MS-S20KW - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych;
26)
MS-S28 - karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego (1. Nietolerancja, ksenofobia, przestępstwa z nienawiści; 2. Handel ludźmi; 3. Czyny lubieżne (pedofilia));
27)
MS-S40o - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej;
28)
MS-S40r - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej;
29)
MS-S5o wojsk - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych;
30)
MS-S5g wojsk - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych;
31)
MS-S6 wojsk - sprawozdanie w sprawie osób prawomocnie osądzonych (według właściwości rzeczowej);
32)
MS-S7g wojsk - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (według właściwości rzeczowej);
33)
MS-S10o wojsk - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (według właściwości rzeczowej);
34)
MS-S10g wojsk - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (według właściwości rzeczowej)

zasilające Statystyczny system informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości.

§  2. 
Departament Strategii i Funduszy Europejskich udostępnia wzory formularzy statystycznych o których mowa w § 1, w Informatorze Statystycznym Wymiaru Sprawiedliwości w zakładce "wzory formularzy" dostępnej pod adresem internetowym https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/wzory-formularzy/.
§  3. 
1. 
Sądy powszechne i sądy wojskowe przekazują sprawozdania statystyczne, o których mowa w § 1, sporządzone według wzorów formularzy udostępnionych w sposób określony w § 2, zgodnie z drogą obiegu i hierarchią zatwierdzania sprawozdań (nadzoru administracyjnego) do Wydziału Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości za pośrednictwem systemu informatycznego we wskazanych na formularzach terminach.
2. 
W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich może dokonać zmiany terminu przesyłania sprawozdań statystycznych.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.