Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2021.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2021 r.

DECYZJA Nr 1
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 12 stycznia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383) postanawia się, co następuje:
§  1. 
1.  Zatwierdza się statut Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego.
2.  Statut, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

Rozdział  1.

Postanowienia ogólne

§  1.  Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, zwane dalej "Instytutem", działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383), zwanej dalej "ustawą";
2) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, 1610 i 2112);
3) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 i 1610);
4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086);
5) ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695, 875 i 1086);
6) Statutu zatwierdzonego decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§  2. 
1.  Instytut jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej.
2.  Instytut posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000149404.
3.  Siedzibą Instytutu jest Józefów koło Otwocka, ul. Nadwiślańska 213, woj. mazowieckie.
4.  Instytut, obok nazwy "Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy", używa nazwy skróconej "Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy" lub skrótu "CNBOP-PIB".
5.  Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą w otoku: "Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy".
§  3. 
1.  Organem sprawującym nadzór nad Instytutem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
2.  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej sprawuje bezpośredni nadzór nad Instytutem, w zakresie wykonywania przez Instytut zadań jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział  2.

Przedmiot i zakres działania

§  4. 
1.  Przedmiotem działalności Instytutu jest:
1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;
2) przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
4) prowadzenie procesów dopuszczenia, certyfikacji, europejskich i krajowych ocen technicznych oraz działalności normalizacyjnej;
5) wykonywanie analiz, opinii, ekspertyz, ocen stanu i rozwoju;
6) prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działania Instytutu;
7) prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej, edukacyjnej, informacyjnej, upowszechniającej wyniki prac i usługowej;
8) prowadzenie studiów podyplomowych i doktoranckich, związanych z prowadzonymi przez Instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;
9) projektowanie i wytwarzanie aparatury i urządzeń badawczych w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;
10) wytwarzanie prototypów urządzeń i instalacji na potrzeby prowadzonych prac naukowych, badawczych i rozwojowych.
2.  Przedmiot działania Instytutu, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, obejmuje:
1) w zakresie działalności podstawowej:
a) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
b) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
c) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
d) 84.25.Z Ochrona przeciwpożarowa;
2) w zakresie działalności dodatkowej:
a) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
b) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
c) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
d) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
e) 58.11.Z Wydawanie książek,
f) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
g) 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
h) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
i) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
j) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
k) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
l) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
§  5. 
1.  Zakres działalności Instytutu obejmuje zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa powszechnego państwa, ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.
2.  Do zadań Instytutu należy:
1) wydawanie, zmiana, cofanie i kontrola dopuszczeń do użytkowania wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy, które mogą być stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania;
2) prowadzenie działalności w zakresie badań, certyfikacji wyrobów i usług oraz wydawania europejskich i krajowych ocen technicznych;
3) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, podmiotami ochrony ludności i obrony cywilnej w obszarze działania Instytutu;
4) współpraca z administracją rządową i samorządową w obszarze działania Instytutu;
5) współpraca z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz innymi organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze bezpieczeństwa powszechnego państwa, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej -w zakresie działania Instytutu;
6) współpraca z przedsiębiorcami i stowarzyszeniami producentów w zakresie prac prowadzonych przez Instytut;
7) współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi, uczelniami, organizacjami technicznymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi i innymi podmiotami w zakresie prac prowadzonych przez Instytut;
8) opracowywanie analiz oraz ocen stanu i rozwoju bezpieczeństwa powszechnego państwa, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w kraju i za granicą, a także wytyczanie kierunków rozwoju;
9) opracowywanie i opiniowanie wymagań, kryteriów technicznych oraz współudział w pracach normalizacyjnych;
10) współudział w tworzeniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych;
11) doradztwo, wykonywanie ekspertyz, w tym sądowych, prac doświadczalnych i technicznych;
12) upowszechnianie wyników prac prowadzonych przez Instytut oraz propagowanie wiedzy;
13) prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności związanej z pracami prowadzonymi przez Instytut;
14) prowadzenie działalności w zakresie szkoleń, informacji naukowej i technicznej w obszarze działania Instytutu;
15) organizacja seminariów, sympozjów, konferencji, warsztatów i wystaw krajowych i zagranicznych;
16) edukacja powszechna dla bezpieczeństwa;
17) prowadzenie działalności gospodarczej i usługowej na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych;
18) specjalizacja i podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników Instytutu;
19) wykonywanie innych prac zleconych przez organ nadzorujący.
3.  Instytut może przystępować do organizacji i stowarzyszeń naukowych lub inicjować ich powstanie.

Rozdział  3.

3

Organy Instytutu
§  6.  Organami Instytutu są:
1) Dyrektor;
2) Rada Naukowa.
§  7. 
1.  Dyrektor kieruje Instytutem i reprezentuje go na zewnątrz.
2.  Dyrektor jest upoważniony do dokonywania samodzielnie czynności prawnych w imieniu Instytutu.
3.  Dyrektor może ustanawiać i odwoływać pełnomocników do realizacji zadań Instytutu, określając w pełnomocnictwie czas, zakres i sposób ich realizacji.
4.  Zastępcy Dyrektora oraz pełnomocnicy Instytutu działają w granicach ich umocowania.
5.  Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej.
§  8. 
1.  Dyrektora oraz Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych, na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
2.  W akcie o powołaniu Dyrektora oraz Zastępców Dyrektora minister właściwy do spraw wewnętrznych określa także wysokość ich wynagrodzenia, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 64 ustawy.
§  9. 
1.  Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
2.  Sposób wyboru członków Rady Naukowej oraz zadania, kompetencje i tryb jej działania określa ustawa.
3.  Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
4.  Rada Naukowa składa się z 12 członków, w skład których wchodzą:
1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu - w liczbie 6 osób;
2) osoby spoza Instytutu, które powołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych - w liczbie 6 osób.
5.  W skład Rady Naukowej, niezależnie od członków wymienionych w ust. 4, wchodzą również:
1) dyrektor, jego zastępca oraz główny księgowy, jeżeli spełniają wymagania określone w art. 30 ust. 3 ustawy, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 12-14 ustawy;
2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4, 5-11 i 17-20 ustawy.
6.  Liczba miejsc w Radzie Naukowej przeznaczona dla pracowników Instytutu posiadających na dzień wyborów stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, nie może być większa niż 4, w tym nie więcej niż 2 miejsca przysługują pracownikom posiadającym stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
7.  Liczba miejsc w Radzie Naukowej przeznaczona dla pracowników badawczo-technicznych nie może być mniejsza niż 2.
8.  Osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym, zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej, wchodzą w skład Rady Naukowej, jeżeli ich liczba nie przekracza liczby należnych im miejsc w Radzie Naukowej. Jeżeli liczba tych osób przekracza liczbę należnych miejsc w Radzie Naukowej, przeprowadza się wybory, o których mowa w ust. 9.
9.  Pozostali członkowie Rady Naukowej, będący pracownikami Instytutu, są wybierani w głosowaniu tajnym przez pracowników Instytutu na okres 4 lat spośród pracowników naukowych i badawczo-technicznych nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego. W skład Rady Naukowej wchodzą osoby, które otrzymają kolejno największą liczbę głosów.
10.  Członkowie Rady Naukowej mogą brać udział w jej posiedzeniach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz głosować za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeżeli system ten zapewnia zachowanie tajności głosowania.
§  10. 
1.  Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem, który ogłaszany jest przez Dyrektora.
2.  Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:
1) na stronie internetowej Instytutu;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki;
3) na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.
3.  Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, może być zamieszczone również w prasie krajowej lub zagranicznej oraz na innych stronach internetowych.
4.  W ogłoszeniu o konkursie podaje się w szczególności nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy, wymagania stawiane kandydatowi, wykaz dokumentów, które kandydat powinien złożyć oraz termin składania dokumentów.
5.  Dyrektor powołuje spośród pracowników Instytutu komisję konkursową i wyznacza jej przewodniczącego. Komisja powinna liczyć co najmniej trzech członków.
6.  Komisja konkursowa rozpatruje kandydatury zgłoszone do konkursu po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją.
7.  Komisja konkursowa przeprowadza rozmowy z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie, a następnie przedkłada Dyrektorowi do akceptacji wybranego kandydata. Po akceptacji kandydata jego kwalifikacje podlegają zaopiniowaniu przez Radę Naukową.
8.  Jeżeli komisja konkursowa stwierdzi, że żaden z kandydatów nie spełnia postawionych wymagań, konkurs pozostaje nierozstrzygnięty. W takiej sytuacji Dyrektor może ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko.
9.  Dyrektor może zrezygnować z zatrudnienia kandydata i ogłosić nowy konkurs także wtedy, gdy Rada Naukowa Instytutu wyrazi negatywną opinię o kandydacie.
§  11. 
1.  W Instytucie powołuje się Komisję Dyscyplinarną.
2.  Komisja Dyscyplinarna orzeka w pierwszej instancji w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych i badawczo-technicznych.
3.  Komisja Dyscyplinarna pochodzi z wyboru.
4.  Wybory organizuje i przeprowadza dział właściwy ds. pracowniczych i organizacyjnych.
5.  Czynne prawo wyborcze przysługuje Dyrektorowi, Zastępcom Dyrektora, pracownikom naukowym, badawczo-technicznym, inżynieryjno-technicznym.
6.  Wyborcy głosują w głosowaniu tajnym.
7.  Kandydatami do Komisji Dyscyplinarnej są pracownicy naukowi i badawczo-techniczni, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów.
8.  Komisję Dyscyplinarną powołuje Dyrektor na podstawie wyników głosowania.
9.  Komisja Dyscyplinarna składa się z 3 członków, przy czym co najmniej 1 członek jest pracownikiem naukowym.
10.  Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej wybiera Dyrektor, uwzględniając stanowisko służbowe oraz liczbę oddanych głosów.
11.  Organem odwoławczym od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji przez Komisję Dyscyplinarną jest Komisja Dyscyplinarna do spraw pracowników naukowych i badawczotechnicznych instytutów przy ministrze właściwym do spraw nauki.
§  12. 
1.  Dyrektor może powołać sekretarza naukowego.
2.  Dyrektor powołuje Kolegium Dyrektora oraz może powoływać inne ciała doradcze i opiniodawcze w liczbie nie większej niż 5.
3.  Skład Kolegium Dyrektora oraz zakres jego działania określa Regulamin organizacyjny Instytutu.
4.  Skład i zakres działania ciał doradczych i opiniodawczych, o których mowa w ust. 2, określa Dyrektor w akcie wewnętrznym.

Rozdział  4.

Struktura organizacyjna

§  13. 
1.  Strukturę organizacyjną Instytutu określa Regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej i zakładowych organizacji związkowych.
2.  Struktura organizacyjna jest uaktualniana w wyniku badania jej przydatności pod względem efektywności realizowanych zadań, sprawnego zarządzania Instytutu oraz uzyskiwania optymalnych efektów ekonomicznych.
3.  Szczegółowy zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne w Instytucie określa Regulamin organizacyjny.

Rozdział  5.

5

Gospodarka Finansowa Instytutu
§  14. 
1.  Instytut prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
2.  Podstawą gospodarki Instytutu jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora, po zaopiniowaniu przez Radę Naukową.
3.  Plan, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia zadania ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności.
§  15.  Instytut tworzy fundusze i dysponuje nimi na zasadach określonych w ustawie oraz w odrębnych przepisach.

Rozdział  6.

Przepis końcowy

§  16.  Statut wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).