Questions and answers

Co powinien zrobić wykonawca, gdy przy realizacji zamówienia zamierza polegać na potencjale osobowym podmiotu trzeciego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2019 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy konieczne jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy można zmienić wysokość zasiłku stałego z mocą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy podmiot leczniczy może udostępnić uczelni wyższej cyfrowe odwzorowanie wycinków histopatologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2019 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy ukąszenie przez kleszcza może być uznane za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie powinno być rozstrzygnięcie w sprawie powtórnego wniosku o pomoc finansową na zakup leków?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jaki jest okres przechowywania deklaracji wyboru lekarza POZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo zakwalifikować instalację klimatyzacji i elektrycznej w zabytkowym budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak rozliczyć zwrot nadpłaconych składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak zgodnie z prawem zatrudnić w podmiocie leczniczym ukraińską pielęgniarkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kto i z jakimi uprawnieniami może organizować i nadzorować prace na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Od kiedy należy uchylić decyzję dotyczącą zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od kiedy uchylić zawieszone wcześniej świadczenia rodzinne oraz wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jaki sposób odwołać się od orzeczenia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy byłemy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy CUW może wystawić notę obciążeniową dla siebie w celu uwzględnienia roszczenia instytucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy do ustalenia dochodu rodziny pobierającej świadczenia wychowawcze i rodzinne przyjąć utratę i uzyskanie dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy gmina powinna zaksięgować fakturę za usługi telekomunikacyjne na zbyt dużą kwotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Majchrzak Marcin | Aktualne

Czy kserokopia dokumentacji medycznej potwierdzona za zgodność z oryginałem jest odpisem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy można powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi który ukończył studia podyplomowe z zakresu bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy można pozbawić pracownika prawa do "wczasów pod gruszą"?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można wydać zaświadczenie o niepobieraniu świadczeń na podstawie art. 217 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy podmiot leczniczy ma obowiązek potwierdzania za zgodność z oryginałem udostępnianej dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy prawidłowo został ustalony dochód i kwota zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy użytkownik ma obowiązek posiadania dokumentu deklaracji zgodności wyrobu medycznego AED?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy wchodzenie po schodach jest pracą na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Czy zasadne jest wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zatrudnienia osób chętnych do pracy w RDD?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zaświadczenia kwalifikacyjne dotyczące obsługi wózków jezdniowych są nadal bezterminowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Jak należy dokumentować przeglądy oczomyjek i pryszniców ratunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć nadgodziny pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Kiedy udzielanie świadczeń przez lekarza u dwóch świadczeniodawców narusza zobowiązanie złożone w podstawowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Które dziecko w rodzinie jest pierwszym dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jaki sposób przyjąć wnioski na świadczenie wychowawcze, w formie papierowej czy elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy do zawarcia umowy o zarządzanie PPK należy stosować przepisy prawa zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy drugiej żonie, z którą ma jedno dziecko należy się KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy dyrektor szkoły musi powiadomić organ prowadzący, gdy zamierza skrócić lekcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek informowania zakład budżetowy o pobraniu odsetek od zadłużenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czyim obowiązkiem jest dokonywanie konserwacji instalacji przeciwpożarowej zamontowanej w dzierżawionym lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy jest możliwe rozłożenie na raty zadłużenia dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy jest możliwość przywrócenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy konieczne jest ponowne przeliczenie wynagrodzenie zasadniczego w oparciu o wskazówki zawarte w protokole pokontrolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy kwota wolna od potrąceń podlega obniżeniu, jeśli pracownik nie przepracował pełnego miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy małżonkowie mogą wykorzystywać samochód w leasingu, którego stroną jest tylko jeden z małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy możliwe jest wprowadzenie pracownikom socjalnym systemu równoważnego czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można zamieszczać numer PESEL w komparycji umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy można zatrudnić w szkole trenera pływania, który posiada również uprawnienia instruktorskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy nastąpiła utrata dochodu z tytułu zasiłku stałego i zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy nieruchomość może pełnić funkcję mieszkalną i letniskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne