Questions and answers

Jakie składki powinien opłacać przedsiębiorca, który dodatkowo pełni funkcję wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy jednomiesięczne bezpośrednie zatrudnienie po robotach publicznych wlicza sie do limitu umów o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak ustalić dochód osoby z pracy za granicą do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy Dzień Edukacji Narodowej jest świętem, w którym nie odbywają się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy na samodzielne wyjścia ucznia ze szkoły po zajęciach lekcyjnych może wyrazić zgodę tylko jeden rodzic?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może skierować nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia na badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy należy przyznać świadczenie wychowawcze od momentu urodzenia dziecka przez nieletnią córkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób w obecnym stanie prawnym należy wykazać praktykę przy zabytkach nieruchomych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy w strefie płatnego parkowania można pobierać opłaty w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy można przyznać prawo do świadczenia wychowawczego obywatelce Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy na czas trwania remontów dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia i odpracować je w soboty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Od kiedy możliwe jest przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego osobie, która zmieniła miejsce zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wystarczy oświadczenie strony złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące wysokości dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jaka powinna być procedura odzyskania nienależnie wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Do kiedy obywatelowi Ukrainy można przyznać świadczenia wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy niewstawianie faktur powoduje powstanie przychodu z nieodpłatnego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można rozbudować budynek w stronę granicy działki oraz w stronę podwórka?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy świadczenie uzupełniające dla osób niepełnosprawnych dolicza się do dochodu przy ustalaniu odpłatności za pobyt w ŚDS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy odmówić świadczenia dobry start w postępowaniu wszczętym wnioskiem, który wpłynął jako drugi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jaka jest dopuszczalna maksymalna ilość uczniów, którzy mogą udać się na basen pod opieką jednego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Które przepisy regulują dokładną liczbę opiekunów jaka powinna przypadać na liczbę dzieci w czasie wycieczek szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie przepisy regulują obowiązkowe wpisy do dziennika biblioteki szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przedstawione zapisy zawarte w regulaminie dotyczącym monitoringu stosowanego w szkole są prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak ustalać przychód w przypadku spółki pośredniczącej w udzielaniu pożyczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy związki zawodowe mogą odwiesić strajk, który został zawieszony?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wydatki związane z pozyskaniem funduszy unijnych stanowią element wartości początkowej środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy budowa skateparku wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować zbycie udziałów w spółce z o.o. przez rezydenta Liechtensteinu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy kwota uzyskana przez odchodzącego ze spółki wspólnika stanowi dla niego przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wyznaczenie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych jest obowiązkowe na terenie muzeum?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy gmina może przenieść mieszkańca do innego DPS, w tym do placówki prywatnej, na wniosek mieszkańca lub za jego zgodą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Która gmina jest właściwa do wydania decyzji w sprawie skierowania do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy kapitał zapasowy przekazany spółce przejmującej generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pielęgniarka może podać leki bez zlecenia lekarza tylko w jednostkach ratownictwa medycznego czy w każdym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie wypłacone występującemu ze spółki wspólnikowi stanowi jego przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jakie konsekwencje dla pozwolenia wodnoprawnego ma wykreślenie z KRS spółki z o.o., której było udzielone?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy ubezpieczenie podróżne prezesa może być kosztem podatkowym spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zasiłek stały wypłacony po śmierci świadczeniobiorcy do rąk osoby nieuprawnionej podlega zwrotowi za pełny miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jaki kod powinny mieć szlamy z separatorów opadów deszczowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy zakład ubiegający się o pozwolenie wodnoprawnego powinien dołączyć do wniosku decyzję o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy odsetki od kredytu na nabycie udziału spółkowego stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy koszty związane z podróżą służbową wspólnika spółki jawnej można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać wspólników spółki jawnej po śmierci jednego z nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wynajem dźwigu podlega odwrotnemu obciążeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT potraktować wypłatę równowartości 1/3 majątku firmy odchodzącemu na emeryturę wspólnikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie obowiązki nakłada nowelizacja ustawy o odpadach na wytwórców odpadów niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek wyłapywania dzięciołów z prywatnej posesji, które niszczą elewację domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy przy pracach związanych z konserwacją urządzeń i maszyn należy posiadać odpowiednie, poświadczone kwalifikacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jak w świetle przepisów RODO powinna wyglądać umowa z introligatorem w związku ze zleceniem oprawy arkuszy ocen uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy od umowy zlecenia mogę opłacać tylko składki na ubezpieczenia zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jaki sposób pracodawca może odzyskać nadpłaconą ze swojej winy kwotę zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jakie powinny być księgowania w OSP dotyczące zakupu wozu strażackiego na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy w przypadku wskazanym w art. 74 ust. 3 u.o.o.ś. wystarczy informację umieścić tylko np. w bip gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować sprzedaż przedsiębiorstwa - sklepu internetowego z odzieżą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownik może zostać objęty indywidualnym rozkładem czasu pracy na kilka dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaki powinien zostać nadany kod dla papieru "woskowanego"?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne