Questions and answers

W jaki sposób powinno się pieczętować kopię arkusza ocen ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy szkoła może wystawić zaświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego dziecka w języku innym niż język polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy dyrektor może zażądać od nauczycieli sprawozdania z wykonywania czynności niewynikających z zadań statutowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy osoba pobierająca rentę rodzinną podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy orzeczenie ucznia klasy III gimnazjum obowiązuje również w klasie VIII szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Któremu z rodziców należy przyznać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Od kiedy naliczyć opłatę ojca za pobyt dziecka w pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie informacje powinno zawierać zaświadczenie o przebiegu nauczania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł nauczać przedmiotu historia w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Od kiedy można przyznać zasiłek pielęgnacyjny osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy zasiłek okresowy jest podzielny, jeśli zawieszone jest postępowanie w sprawie zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy klasę 26 osobową dzieli się na grupy na zajęciach wf-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy przedsiębiorstwo w spadku powinno skorygować zeznania podatkowe złożone przez zmarłego przedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy słuchacz szkoły policealnej może realizować praktyki zawodowe za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł nauczać przyrody w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować wykonanie projektów instalacji teletechnicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy promotor może jeszcze zaraportować schemat podatkowy z czerwca 2019 r. i uniknąć sankcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jaki sposób dostosować akta osobowe nauczycieli zatrudnionych w latach 1995, którzy do dziś pracują w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak rozliczać podatek od wynagrodzeń pracowników przy wpłatach na PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy starosta jest właściwy do załatwienia sprawy zniszczenia drzew rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy dokument wystawiony na inny podmiot może być dowodem księgowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy pobrać opłatę recyklingową za torbę foliową na śrubki, które nie są sprzedawane a wydawane za darmo?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy użytkowanie prasonożyc do cięcia złomu wymaga uzyskania decyzji na przetwarzanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

W jaki sposób teraz oznaczać transakcje wcześniej objęte odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy pomoc ze środków europejskich na opiekę nad dzieckiem jest zwolniona z podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób ustalić wartość odsetek, która powinna zwiększać wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż gruntu rolnego zakupionego przez spółkę cywilną będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Za jaki okres Urząd Skarbowy może wezwać spółkę do wysłania pliku JPK_WB?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy metoda kasowa rozliczania VAT dotyczy tylko podatku należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy rolnik, który nabył dzierżawione wcześniej gospodarstwo, może skorzystać z ulgi z tytułu nabycia gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy spółka z o.o. z tytułu objęcia udziałów w nowej spółce z o.o. będzie musiała opłacić PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy spalarnia odpadów jest instalacją spalania paliw?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy spalarnia odpadów jest instalacją energetyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy refakturowaniu na wynajmującego części kwoty środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak obliczyć wysokość zasiłku stałego, gdy wnioskodawca dostarczył orzeczenie o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Kiedy można odliczyć 100% VAT dotyczącego wstępnej raty leasingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Co powinien zrobić podatnik który nie zamieszczał na fakturach dopisku "metoda kasowa"?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wicedyrektorowi szkoły, którego odwołano z funkcji kierowniczej należy proporcjonalnie rozliczyć urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób syndyk powinien wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy za wspólników spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik może skorzystać z urlopu szkoleniowego, jeżeli dyrektor szkoły nie skierował go na studia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy OPS może wystawić opinię dotyczącą trudnej sytuacji rodziny dla otrzymania przepustki z zakładu karnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy zrywki, w które pakuje się pojemniki styropianowe z jedzeniem należy rozliczyć w opłacie produktowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy można wystawić zerowe druki IFT-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy ustanowienie hipoteki przez jednego z kredytobiorców generuje przychód po stronie pozostałych kredytobiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy organ podatkowy powinien uwzględnić podpisany przez podatnika formularz DN-1, chociaż jest on kserokopią?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT spółka powinna zastosować do sprzedaży gotowych lokali mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Na jakim druku wystawić duplikat świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy dokumentację zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy istnieje obowiązek oznaczenia drzwi przesuwnych automatycznych wypełnionych szkłem bezbarwnym bez jakichkolwiek wzorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne