Czy jeden odwołujący może wnieść jednym pismem odwołanie od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jednocześnie w dwóch trybach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Czy jeden odwołujący może wnieść jednym pismem odwołanie od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jednocześnie w dwóch trybach, tj. w trybie art. 86g ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. w zw. z art. 11g ust. 1 i art. 11ia ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - dalej u.z.r.i.d. (właściwym dla strony OOŚ, którą niewątpliwie jest) i w trybie art. 127 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a. w zw. z art. 11c i art. 11g ust. 1 u.z.r.i.d. (właściwym dla strony ZRID, którą odwołujący się czuje, a za którą w postępowaniu pierwszoinstancyjnym – według niego błędnie - nie został uznany)?

2. W przypadku gdy odwołujący nie wskazuje podstaw prawnych dla wniesienia odwołania, w jaki sposób organ powinien ustalić charakter podania, tzn. w którym z ww. trybów odwołanie zostało złożone? Co w sytuacji, gdy odwołujący nie odpowiada na wezwanie organu do złożenia wyjaśnień i doprecyzowania żądania?

3. Czy organ winien najpierw wezwać odwołującego do wykazania zindywidualizowanego interesu prawnego (tryb właściwy dla strony ZRID, w zw. z art. 28 k.p.a.), a następnie – w przypadku negatywnego wyniku pierwszego kroku – do usunięcia braków formalnych odwołania (tryb właściwy dla strony OOŚ, w zw. z art. 86g ust. 3 u.o.o.ś.), czy na odwrót? Czy organ powinien jednak obie kwestie podjąć jednocześnie w jednym wezwaniu?

4. Jak powinien się zachować organ, gdy odwołujący nie odpowie na wezwanie lub żadne z wezwań (tj. do: złożenia wyjaśnień i doprecyzowania żądania, wykazania zindywidualizowanego interesu prawnego, usunięcia braków formalnych odwołania) – umorzyć postępowanie odwoławcze (z uwagi na brak przymiotu strony ZRID) czy pozostawić odwołanie bez rozpoznania (z uwagi na nieusunięcie braków formalnych odwołania złożonego przez stronę OOŚ)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX