Questions and answers

Jak obliczyć tygodniowe pensum w szkole zaocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy można zawrzeć kolejną umowę na czas określony z nauczycielem dyplomowanym za nieobecnego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy zasiłek pielęgnacyjny powinien być wypłacany, pomimo wniesienia odwołania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy nauczyciel ma prawo do dodatku za wysługę lat w pełnej wysokości w każdym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy okres korzystania z urlopu wychowawczego powoduje obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego za dany rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy realizacja silosów magazynowych na cement wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy zmiana rozkładu pracy wymaga zgody pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy urząd powinien weryfikować dokument pełnomocnictwa, jeżeli strona złożyła go jako oryginał?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Jak ustalać podstawę do korygowania VAT i okresy korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy obróbka materiału zakupionego w innym kraju UE i transport gotowego materiału do Polski stanowi WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kto może wykonać przegląd stanu technicznego układu podczyszczania oraz wpustów deszczowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jak należy określić zakres w skierowaniu na badania lekarskie pracownika wykonującego prace na wózku jezdniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Na jakiej podstawie można stwierdzić czy autocysterna jest pojazdem asenizacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy VAT musi być wykazany w miesiącu wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy można zastosować ustabilizowane komunalne osady ściekowe na nieużytek rolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy organ może udostępnić kopie wniosku i decyzje dot. wycinki drzew na wniosek mieszkańca?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Do jakiego paragrafu należy zaklasyfikować wymianę klimatyzatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Jakie przepisy regulują wymagania wobec opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Co oznacza symbol KDW - drogi dojazdowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy skarbnikowi można przyznać dodatek specjalny za czynności dodatkowe polecone do wykonania ustnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy matce można przyznać świadczenie rodzinne, gdy syn z nią nie mieszka?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy wójt gminy powinien mieć angaż dotyczący wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy na każdym paragonie fiskalnym i fakturze musi być umieszczony nr BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

W ilu egzemplarzach należy wydrukować akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak prawidłowo należy rozliczać dowozy dziecka do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak rodzic dziecka ma udokumentować, ile razy dowoził dziecko do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można wypłacać dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji bez prawa do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak należy zaksięgować rozwiązanie rezerwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy przedszkole niepubliczne może zlecić prowadzenie zajęć z języka obcego firmie zewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w obecnym stanie prawnym można przeprowadzać zdalne zebrania organów szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Od kiedy można ustalić prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w miejsce zasiłku dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób naliczyć dodatek za wysługę lat dla nauczyciela, który jest zatrudniony w dwóch placówkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy gmina ma możliwość finansowania wydatków poniesionych przed podpisaniem dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy żona może wnioskować o dodatek mieszkaniowy, gdy umowa najmu jest na męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy przepisy regulują dopuszczalną liczbę dewarów z ciekłym azotem w pomieszczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy przepisy regulują warunki, jakie powinny spełniać sale fitness w szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować fakturę na zakup fartuchów laboratoryjnych oraz rękawiczek jednorazowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2020 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Kto powinien ponieść pozostałą część opłaty za pobyt matki w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne