Questions and answers

Jak rozliczyć w CIT ufundowanie przez obcy podmiot nagrody na organizowany przez nas konkurs?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy jednostka budżetowa może naliczyć odsetki od nieterminowych wpłat należności od kontrahentów za pół roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej środek trwały w całości umorzony?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej muzeum nabywane nieodpłatnie od osób fizycznych zabytki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej zwrot nadpłaty do ubezpieczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę na podstawie art. 53 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć obciążenie pracownika częścią kosztów szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2012 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość potrącenia z diet wysokości szkody wyrządzonej pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

W jaki sposób należy obciążyć kontrahenta za szkody powstałe w trakcie transportu naszego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakich przypadkach zagraniczny kontrahent może posługiwać się polskim NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracownik może korzystać z urlopu wypoczynkowego w trakcie zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czym powinna się charakteryzować ewidencja umów outsourcingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Żygadło Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć wynagrodzenie zmarłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy podatnik VAT, który nabył od osoby fizycznej laptopa za 1500 zł jest obowiązany do zapłaty PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup prezentacji on-line od firmy ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób powinien rozliczać się podatnik, który otrzymuje dotacje w modelu zaliczkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zakup samochodu ciężarowego Opel Corsa i paliwa to niego uprawnia do odliczenia 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy sprzedaż książek w związku z prowadzonym szkoleniem powinna być opodatkowana stawką 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy od wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy zakupu lokalu podatnik może odliczać VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT obniżenie ceny towaru dla kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy wynajem jest traktowany jako pierwsze zasiedlenie i będziemy mogli zastosować stawkę 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż poprodukcyjnych odpadów stalowych i aluminiowych mieści się w wykazie towarów w załączniku 11 do u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób na gruncie VAT potraktować bonus roczny otrzymany od dostawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy w przypadku kiedy nie doszło do zwolnień grupowych nauczyciel może się domagać wypłaty odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy spółka z o.o. jest jednostką dominującą dla 13 spółek prawa handlowego, które zawiązała?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy podmiot składający wniosek o zwrot akcyzy może powołać się na grunty dzierżawione na podstawie umowy ustnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wójt może wydać świadectwo pracy skarbnikowi gminy z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Ile powinna wynosić odległość między halą produkcyjną a pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Po jakim kursie należy przeliczyć koszty nabycia środka trwałego podczas podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Co jaki okres wysyłać dłużnikowi upomnienie do zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Jak rozliczać koszt wynikający z dwuwalutowej faktury za leasing samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy opłata za przygotowanie SAD może być zaliczona do kosztu nabycia towaru z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób należy zaewidencjonować fakturę zaliczkową w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć faktury korekty dotyczące zeszłorocznych nadwyżek i niedoborów w dostawach od kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy okres urlopu bezpłatnego zalicza się do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak rozliczyć inwestycję prowadzoną w ramach zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie przepisy ustawy Prawo wodne będą miały zastosowanie w opisanej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy całkowita wartość zamówienia powinna obejmować nadzór autorski nad dziełem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy powstanie przychód podatkowy w przypadku wzajemnego nieodpłatnego poręczenia kilku podmiotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak udokumentować zapłatę za braki w powierzonych przez zleceniodawcę towarach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Czy podatnik ma możliwość odzyskania podatku akcyzowego zapłaconego za zakupiony w 2011 r. węgiel?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy uzyskanie nieodpłatnego poręczenia powoduje powstanie przychodu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien skierować pracownika na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Szalak Michał | Aktualne

Jakie skutki wystąpią w przypadku połączenia kilku środków trwałych w jeden?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Według jakiej wartości należy wycenić składniki zorganizowanej części przedsiębiostwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu zakup odzieży roboczej dla wynajętych obcych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Lelito Ewelina | Nieaktualne

Czy pracodawca może oddelegować pracownika na kilkumiesięczną delegację zagraniczną bez zgody pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne