Questions and answers

Kiedy pracownikowi przysługuje ochrona przedemerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy dodatek za wysługę lat należy wliczyć do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy SP ZOZ z wypracowanego zysku może pokryć odpis na ZFŚS za rok następny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej instytucji kultury amortyzację i umorzenie środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy w umowie zlecenia powinien być zawarty termin wystawienia rachunku po wykonaniu zadania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy członkowi zarządu spółki z o.o. niezatrudnionemu w spółce przysługuje dieta z tytułu podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy wystąpi obowiązek podatkowy z tytułu przeniesienia na miasto nakładów na węzły komunikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT zawarcie z ubezpieczycielem umowy prewencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w VAT w związku z usługami pośrednictwa finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Ile dni urlopu powinien wykorzystać pracownik aby móc skorzystać z dofinansowania do wypoczynkowego letniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować organizację imprezy, jeśli uczestnikami będą osoby z różnych państw?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Po jakim kursie należy wycenić rozchód środków z rachunku walutowego w celu zakupu obligacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy ze środków ZFŚS można dokonać zakupu fantów i nagród rzeczowych na piknik rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej zamianę działek budowlanych z jednym z mieszkańców miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Czy kierownik jednostki budżetowej może wyrazić zgodę na zapłatę czynszu w formie świadczenia rzeczowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy uzyskane obecnie certyfikaty rezydencji mogą mieć zastosowanie dla zdarzeń mających miejsce kilka lat temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy i jak zmienia się stawka podatku VAT dotycząca usług profilaktycznych w zakresie medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawką podatku VAT opodatkowany jest wynajem sali operacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawką VAT od 2011 r. opodatkowane są superwizje wykonywane przez psychologów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W którym miesiącu spółka może pomniejszyć VAT naliczony z tytułu otrzymanej faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jakiej wartości należy zaliczyć przedmiot leasingu do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT i jakie stawki amortyzacji zastosować do środków trwałych zakupionych do baru?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż usług powinna być zaksięgowana na podstawie noty uznaniowej w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły aby wziąć udział w konkursie na dyrektora powinien otrzymać urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu do końca czerwca należy wypłacić średnią urlopową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jak opodatkować prowizję wypłaconą twórcy (osobie fizycznej)?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić nauczycielowi dodatek funkcyjny za okres lipiec-sierpień?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy opłata adiacencka jest kosztem uzyskania przychodów, czy podwyższa wartość działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pośrednictwo sprzedaży kosmetyków można opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak w PKPiR należy opisać zakup składników do sporządzenia finalnego obiad?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy zasiłek macierzyński można uznać za dochód uzyskany w przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy zakup licencji od zagranicznych osób fizycznych (z unii i poza unii) podlega umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien zatrudnić osobę na zastępstwo na czas urlopu pracownika służby BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy nabywając prezentacje/projekty graficzne powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy zakończyć wszczęte postępowanie w sprawie uchylania się od zobowiązań alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Kiedy powstaje przychód z przedawnionych wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakim terminie wygasa dług celny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinien prowadzić dyrektor niepublicznego przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy możliwe jest przesłuchanie świadka po zakończeniu kontroli podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy świadczenie pracy w miejscu oddalonym od siedziby pracodawcy jest podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Gotkowska Anna | Aktualne

Czy zakup znaczków pocztowych emitowanych przez niemiecką pocztę należy potraktować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy podmiot leczniczy prowadzący dwa rodzaje działalności musi wyodrębnić dwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy otrzymane lody na promocję stanowią przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy kierownik SPZOZ udzielający świadczeń w tym podmiocie powinien mieć w umowie o pracę rozdzielone obie funkcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej spłaty zadłużenia w formie świadczenia zastępczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Na jakim koncie zaksięgować zwrot odsetek bankowych do instytucji, od której otrzymaliśmy dotację?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć przychód podatkowy w sytuacji, gdy zapłata jest dokonywana kartą kredytową w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej zakupy jednostki budżetowej z uwzględnieniem proporcji w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jaki kurs waluty zastosować do przeliczenia limitu 20.000 euro dla amortyzacji samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Prokop Marcin | Nieaktualne