Zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.43.236

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 17 czerwca 1989 r.
w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, o których mowa w art. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192), zwanej dalej Kartą Nauczyciela, z wyjątkiem nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych w średnich szkołach medycznych.
2.
Rozporządzenie dotyczy także nauczycieli oraz pracowników uspołecznionych zakładów pracy, wymienionych w art. 5 ust. 1 Karty Nauczyciela, na których zostały rozciągnięte niektóre przepisy tej Karty na podstawie odrębnych przepisów.
Ocenie pracy podlegają nauczyciele niezależnie od formy nawiązania stosunku pracy, wymiaru prowadzonych zajęć, stażu pracy oraz stanowisk i funkcji służbowych.
1.
Podstawę oceny pracy nauczyciela stanowi realizacja zadań określonych w art. 6 ust. 1 Karty Nauczyciela, zadań statutowych szkoły oraz obowiązków określonych odrębnymi przepisami, a w stosunku do nauczycieli pełniących funkcje kierownicze - także zadań określonych w art. 7 Karty Nauczyciela.
2.
Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą wywierać wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonania polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania nauczyciela, iż wydane polecenie było sprzeczne z dobrem dziecka, dobrem służby albo dobrem publicznym.
1.
Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:
-
szczególnie wyróżniająca,
-
wyróżniająca,
-
pozytywna,
-
negatywna.
2.
Zespół przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela wykorzystuje szczególnie treść wpisów zawartych w "Informacji o pracy pedagogicznej nauczyciela", wprowadzonej odrębnymi przepisami. W zależności od konkretnych uwarunkowań i statutowych zadań szkoły przy formułowaniu oceny wykorzystywane być mogą przykładowe kryteria określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
1.
Dokonaną ocenę pracy wraz z uzasadnieniem wpisuje się do "Karty oceny pracy nauczyciela", której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Kartę oceny pracy nauczyciela włącza się do akt osobowych.
3.
Kartę oceny pracy nauczyciela udostępnia się do wglądu nauczycielowi, pracownikom nadzoru pedagogicznego, a w odniesieniu do nauczycieli przysposobienia obronnego - także organom wojskowym sprawującym nadzór nad nauczaniem przysposobienia obronnego.
1.
Oceny pracy nauczyciela dokonuje zespół powołany przez dyrektora szkoły.
2. 1
W skład zespołu wchodzi:
1)
dyrektor lub wicedyrektor szkoły - jako przewodniczący,
2)
1-3 nauczycieli mianowanych zatrudnionych w tej szkole, posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu (przedmiotów) prowadzonego przez ocenianego nauczyciela,
3)
przedstawiciel właściwego ogniwa związku zawodowego, w którym zrzeszony jest oceniany nauczyciel.

Na wniosek ocenianego nauczyciela, do składu zespołu może być powołany inny, wskazany nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu oraz przedstawiciel właściwego ogniwa wskazanego związku zawodowego zrzeszającego nauczycieli, o ile oceniany nauczyciel nie jest zrzeszony w żadnym związku zawodowym.

3.
W razie braku możliwości powołania w skład zespołu nauczyciela, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, organ nadzorujący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, deleguje do zespołu oceniającego mianowanego nauczyciela innej szkoły.
4.
Oceny pracy osób wymienionych w § 1 ust. 2 dokonuje zespół powołany przez kuratora oświaty i wychowania w porozumieniu z organami nadzorującymi szkoły (placówki) lub inne jednostki organizacyjne, w których zatrudnione są te osoby.
5. 2
Oceny pracy nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole dokonuje zespół, powołany przez organ bezpośrednio nadzorujący szkołę, w składzie:
1)
przedstawiciel organu bezpośrednio nadzorującego szkołę - jako przewodniczący,
2)
1-3 nauczycieli mianowanych posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu (przedmiotów) prowadzonego (prowadzonych) przez ocenianego nauczyciela,
3)
przedstawiciel właściwego ogniwa związku zawodowego, w którym zrzeszony jest oceniany nauczyciel,
4)
(skreślony).

Na wniosek ocenianego nauczyciela, pełniącego funkcję kierowniczą, do składu zespołu może być powołany inny, wskazany nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą oraz przedstawiciel właściwego ogniwa wskazanego związku zawodowego zrzeszającego nauczycieli, o ile oceniany nauczyciel nie jest zrzeszony w żadnym związku zawodowym.

6. 3
W pracach zespołów, o których mowa w ust. 2 i 5, może uczestniczyć z głosem doradczym wskazany przez ocenianego nauczyciela doradca metodyczny. Oceniany nauczyciel może także zwrócić się do wskazanego przez siebie doradcy metodycznego o wydanie opinii fachowej na piśmie w sprawie jego pracy w celu przedstawienia zespołowi oceniającemu.
7. 4
W zespołach o których mowa w ust. 2 i 5, nie może uczestniczyć współmałżonek lub krewny w linii prostej ocenianego nauczyciela.
8. 5
W pracach zespołu, o którym mowa w ust. 2 i w § 10 ust. 2, oceniającego nauczyciela języków obcych zatrudnionego w kolegium języków obcych, może uczestniczyć z głosem doradczym pracownik szkoły wyższej sprawujący opiekę naukową nad nauczycielem w wyniku realizacji pisemnego porozumienia pomiędzy kuratorem oświaty i wychowania a szkołą wyższą, zawartego na podstawie odrębnych przepisów.
9. 6
Oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w szkole polskiej (punkcie filialnym) przy przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej za granicą dokonuje zespół powołany przez dyrektora szkoły w składzie:
1)
dyrektor szkoły jako przewodniczący,
2)
1-3 nauczycieli zatrudnionych w tej szkole (punkcie filialnym).
10. 7
Oceny pracy nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole (punkcie filialnym), o której mowa w ust. 9, dokonuje zespół powołany przez Ministra Edukacji Narodowej. W skład zespołu wchodzą wyznaczeni przez Ministra Edukacji Narodowej pracownicy nadzoru pedagogicznego, zatrudnieni w Ministerstwie Edukacji Narodowej bądź w kuratoriach oświaty i wychowania.
11. 8
Od dokonanej oceny nauczycielowi, o którym mowa w ust. 9 i 10, przysługuje odwołanie do Ministra Edukacji Narodowej w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu "Karty oceny pracy nauczyciela". Minister Edukacji Narodowej może zarządzić przeprowadzenie ponownej oceny, dla której dokonania powołuje zespół odwoławczy w wyznaczonym przez siebie składzie spośród pracowników nadzoru pedagogicznego, z wyłączeniem osób biorących udział w dokonywaniu kwestionowanej oceny.
Za organizację i przebieg oceny odpowiada dyrektor lub organ, który powołał zespół do jej przeprowadzenia.
1.
Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zgłoszenia wniosku przez nauczyciela lub powiadomienia go o zamiarze dokonania oceny.
2.
Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresu ferii wynikających z przepisów regulujących zasady organizacji roku szkolnego lub choroby nauczyciela trwającej dłużej niż miesiąc.
1.
Zespół dokonuje oceny po wysłuchaniu nauczyciela. Przewodniczący zespołu przedstawia nauczycielowi ocenę jego pracy sformułowaną w karcie oceny w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia dokonania oceny.
2.
Od dokonanej oceny nauczycielowi przysługuje odwołanie do organu bezpośrednio nadzorującego szkołę w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu "Karty oceny pracy nauczyciela".
3.
W razie ustalenia negatywnej oceny pracy nauczyciela, przewodniczący zespołu kieruje z urzędu sprawę do organu bezpośrednio nadzorującego szkołę, w której nauczyciel jest zatrudniony. W tym przypadku stosuje się tryb określony w art. 24 Karty Nauczyciela.
1.
Organ, do którego nauczyciel odwołał się od dokonanej mu oceny pracy, może zarządzić przeprowadzenie ponownej oceny.
2.
Skład zespołu przeprowadzającego ponowną ocenę pracy nauczyciela, z zachowaniem warunku określonego w § 6, ustala organ rozpatrujący odwołanie, z wyłączeniem osób biorących udział w dokonywaniu kwestionowanej oceny.
3.
Ponowną ocenę przeprowadza się z zachowaniem przepisów § 8 i 9 ust. 1.
4.
Od oceny przeprowadzonej przez zespół, o którym mowa w ust. 2, odwołanie nie przysługuje.
 
1.
W skład zespołów, o których mowa w § 6 ust. 1, 2 i 5 oraz w § 10 ust. 2, wchodzi przedstawiciel kuratora oświaty i wychowania, w przypadku gdy organem nadzorującym szkołę (placówkę) jest organ inny niż kurator oświaty i wychowania.
2.
W szkołach (placówkach) prowadzonych przez innych ministrów i terenowe organy rządowej administracji ogólnej przepis ust. 1 stosuje się tylko do nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i do nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole.
Traci moc rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 12 sierpnia 1982 r. w sprawie oceny pracy nauczyciela (Dz. U. Nr 25, poz. 186).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PRZYKŁADOWE KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA

1. W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej:

- wyniki nauczania, z uwzględnieniem wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,

- poprawność diagnozowania osiągnięć szkolnych uczniów i umiejętność zapobiegania występowaniu niepowodzeń,

- poprawność rzeczowa i metodyczna prowadzonych zajęć (lekcji); rytmiczność realizacji programów nauczania oraz stopień wykorzystania najnowszej wiedzy pedagogicznej,

- tworzenie warunków do udziału uczniów (wychowanków) w różnych formach aktywności społeczno-kulturalnej, samorządności, w konkursach, olimpiadach itp.,

- wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy, rozwijanie ich zainteresowań; kształtowanie pożądanych postaw uczniów (wychowanków) wynikających z celów kształcenia i wychowania; wyzwalanie aktywności uczniów (wychowanków) w pracach społecznych, kulturalnych, naukowych, rekreacyjnych itp.,

- wypełnianie obowiązków wychowawcy klasy, grupy - ogólny poziom wychowawczy klasy, grupy, uspołecznienie, dyscyplina, czytelnictwo, działalność organizacji młodzieżowych itp.,

- umiejętność nawiązywania kontaktów z uczniami (wychowankami), osobisty przykład, kultura i takt pedagogiczny nauczyciela,

- stosowanie wobec uczniów (wychowanków) różnych form opieki i podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków materialnych i wychowawczych dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną,

- umiejętność współpracy z rodzicami uczniów (wychowanków),

- organizowanie w sposób racjonalny czasu wolnego uczniów (wychowanków),

- działania zmierzające do właściwej orientacji szkolnej i zawodowej uczniów (wychowanków).

2. W zakresie stosunku nauczyciela do obowiązków zawodowych:

- dbałość o etykę i godność zawodu nauczyciela,

- doskonalenie własnego warsztatu pracy, w tym udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego oraz samokształceniu kierowanym,

- współudział w organizowaniu pracowni przedmiotowych i wzbogacanie ich w środki dydaktyczne,

- zdyscyplinowanie, poczucie obowiązku i odpowiedzialności, uczciwość i zaangażowanie,

- realizacja zaleceń pohospitacyjnych,

- udział w doskonaleniu pracy innych nauczycieli, w tym prowadzanie lekcji otwartych (koleżeńskich), opracowywanie i wygłaszanie prelekcji, wykładów, odczytów itp.,

- opieka metodyczna nad młodymi nauczycielami, zlecona przez dyrektora szkoły lub nauczyciela metodyka,

- podejmowanie i realizacja dodatkowych zadań na rzecz szkoły i środowiska.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

KARTA OCENY PRACY NAUCZYCIELA

1. Imiona i nazwisko nauczyciela ..............................

2. Data urodzenia .............................................

3. Nazwa szkoły (placówki) ....................................

4. Zajmowane stanowisko .......................................

5. Wykształcenie ..............................................

6. Staż pracy pedagogicznej ...................................

7. Data rozpoczęcia pracy w danej szkole (placówce) ...........

8. Data dokonania oceny .......................................

9. Ocena pracy i jej uzasadnienie:

10. Data Podpisy członków Zespołu

............................ ...........................

11. Z treścią oceny i przysługującym mi prawem do odwołania w

ciągu 14 dni zostałem(am) zapoznany(a).

...................... ............................

(data) (podpis nauczyciela)

1 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 1989 r. (Dz.U.90.2.10) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 stycznia 1990 r.
2 § 6 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 1989 r. (Dz.U.90.2.10) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 stycznia 1990 r.
3 § 6 ust. 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 1989 r. (Dz.U.90.2.10) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 stycznia 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 9 maja 1991 r. (Dz.U.91.45.198) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 1991 r.

4 § 6 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 1989 r. (Dz.U.90.2.10) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 stycznia 1990 r.
5 § 6 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 maja 1991 r. (Dz.U.91.45.198) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 1991 r.
6 § 6 ust. 9 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 maja 1991 r. (Dz.U.91.45.198) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 1991 r.
7 § 6 ust. 10 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 maja 1991 r. (Dz.U.91.45.198) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 1991 r.
8 § 6 ust. 11 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 maja 1991 r. (Dz.U.91.45.198) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 1991 r.
9 § 10a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 maja 1991 r. (Dz.U.91.45.198) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 1991 r.