§ 8. - Zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.43.236

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1991 r.
§  8.
1.
Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zgłoszenia wniosku przez nauczyciela lub powiadomienia go o zamiarze dokonania oceny.
2.
Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresu ferii wynikających z przepisów regulujących zasady organizacji roku szkolnego lub choroby nauczyciela trwającej dłużej niż miesiąc.