Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.45.198

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 9 maja 1991 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187, Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 197, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 1989 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela (Dz. U. Nr 43, poz. 236 i z 1990 r. Nr 2, poz. 10) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6:
a)
w ust. 6 wyrazy "nauczyciel metodyk" w odpowiednim przypadku zastępuje się użytymi w tym samym przypadku wyrazami "doradca metodyczny",
b)
dodaje się ust. 8-11 w brzmieniu:

"8. W pracach zespołu, o którym mowa w ust. 2 i w § 10 ust. 2, oceniającego nauczyciela języków obcych zatrudnionego w kolegium języków obcych, może uczestniczyć z głosem doradczym pracownik szkoły wyższej sprawujący opiekę naukową nad nauczycielem w wyniku realizacji pisemnego porozumienia pomiędzy kuratorem oświaty i wychowania a szkołą wyższą, zawartego na podstawie odrębnych przepisów.

9. Oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w szkole polskiej (punkcie filialnym) przy przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej za granicą dokonuje zespół powołany przez dyrektora szkoły w składzie:

1) dyrektor szkoły jako przewodniczący,

2) 1-3 nauczycieli zatrudnionych w tej szkole (punkcie filialnym).

10. Oceny pracy nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole (punkcie filialnym), o której mowa w ust. 9, dokonuje zespół powołany przez Ministra Edukacji Narodowej. W skład zespołu wchodzą wyznaczeni przez Ministra Edukacji Narodowej pracownicy nadzoru pedagogicznego, zatrudnieni w Ministerstwie Edukacji Narodowej bądź w kuratoriach oświaty i wychowania.

11. Od dokonanej oceny nauczycielowi, o którym mowa w ust. 9 i 10, przysługuje odwołanie do Ministra Edukacji Narodowej w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu "Karty oceny pracy nauczyciela". Minister Edukacji Narodowej może zarządzić przeprowadzenie ponownej oceny, dla której dokonania powołuje zespół odwoławczy w wyznaczonym przez siebie składzie spośród pracowników nadzoru pedagogicznego, z wyłączeniem osób biorących udział w dokonywaniu kwestionowanej oceny.";

2)
po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

"§ 10a. 1. W skład zespołów, o których mowa w § 6 ust. 1, 2 i 5 oraz w § 10 ust. 2, wchodzi przedstawiciel kuratora oświaty i wychowania, w przypadku gdy organem nadzorującym szkołę (placówkę) jest organ inny niż kurator oświaty i wychowania.

2. W szkołach (placówkach) prowadzonych przez innych ministrów i terenowe organy rządowej administracji ogólnej przepis ust. 1 stosuje się tylko do nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i do nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.