Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk i kwalifikacje niezbędne do ich zajmowania oraz zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.122.537

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 10 grudnia 1991 r.
w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania oraz zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela. *

Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425) i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz.19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31 poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423 oraz z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104, poz. 450) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o :
1)
nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli wymienionych w art. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19 i Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423 oraz z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104, poz. 450), zwanej dalej Kartą Nauczyciela, a także nauczycieli oraz pracowników zakładów pracy, wymienionych w art. 5 ust. 1 Karty Nauczyciela, na których zostały rozciągnięte niektóre przepisy Karty Nauczyciela na podstawie odrębnych przepisów, zatrudnionych w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę lub mianowania,
2)
dyrektorze szkoły - rozumie się przez to dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek wymienionych w art. 2 pkt 1-5, 7 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425), zwanej dalej ustawą,
3)
szkole - rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki wymienione w art. 2 pkt 1-5, 7 i 10 ustawy.
(utraciły moc).
1.
Podstawę oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6 ust. 1 Karty Nauczyciela i art. 4 ustawy, zadań statutowych szkoły oraz obowiązków określonych odrębnymi przepisami, a w stosunku do nauczycieli pełniących funkcje kierownicze - także zadań określonych w art. 7 Karty Nauczyciela i art. 39 ustawy - ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
2.
Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonania polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania nauczyciela, iż wydane polecenie było sprzeczne z dobrem dziecka, dobrem służby albo dobrem publicznym.
Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:
-
szczególnie wyróżniająca,
-
wyróżniająca,
-
dobra,
-
zadowalająca,
-
negatywna.
1.
Ocenę pracy nauczyciela ustala - w przypadkach wymienionych w art. 6 ust. 2 Karty Nauczyciela i w art. 50 ust. 2 pkt 3 ustawy - dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel.
2.
Ocenę pracy dyrektora szkoły ustala - w przypadkach wymienionych w art. 6 ust. 2 Karty Nauczyciela i w art. 38 pkt 2 oraz art. 50 ust. 2 pkt 3 ustawy - organ prowadzący szkołę.
3.
W przypadku gdy organ prowadzący szkołę nie ma uprawnień do sprawowania nadzoru pedagogicznego, ocenę pracy dyrektora szkoły ustala organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą, przy czym:
1)
realizację zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy oraz w art. 7 ust. 2 pkt 5 Karty Nauczyciela opiniuje organ prowadzący szkołę,
2)
realizację zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1 i 4 Karty Nauczyciela opiniuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą,
3)
realizację pozostałych zadań wymienionych w art. 39 ustawy i art. 7 Karty Nauczyciela opiniują wspólnie organy wymienione w pkt 1 i 2.
1.
Na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) złożonym przed ustaleniem oceny pracy oceniający obowiązany jest zwrócić się o opinię o jego pracy do właściwego doradcy metodycznego oraz zakładowej organizacji związkowej, w której zrzeszony jest oceniany nauczyciel (dyrektor szkoły), a w przypadku gdy nie jest on zrzeszony w żadnym związku zawodowym - do zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez ocenianego nauczyciela (dyrektora szkoły).
2.
Oceniający może z własnej inicjatywy zwrócić się o opinię do zakładowej organizacji związkowej - zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 - jeżeli uzyska zgodę ocenianego nauczyciela (dyrektora szkoły).
1.
Ocenę pracy ustala się w terminie nie krótszym niż 21 dni i nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia wniosku przez zainteresowanego nauczyciela (dyrektora szkoły) lub organu uprawnionego do wnioskowania o dokonanie oceny.
2.
Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego lub usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela (dyrektora szkoły) trwającej dłużej niż miesiąc.
1.
Ocenę pracy ustala się po wysłuchaniu ocenianego nauczyciela (dyrektora szkoły).
2.
Oceniający przedstawia nauczycielowi (dyrektorowi szkoły) ocenę jego pracy sformułowaną w Karcie oceny pracy, której wzór określa załącznik do rozporządzenia.
3.
Kartę oceny pracy włącza się do akt osobowych.
4.
Kartę oceny pracy udostępnia się do wglądu nauczycielowi (dyrektorowi szkoły) i pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wymienionych w § 6 ust. 2 w urzędach organów sprawujących nadzór pedagogiczny nad szkołą, w której zatrudniony jest nauczyciel (dyrektor szkoły).
1.
Nauczycielowi przysługuje odwołanie od ustalonej oceny, z zastrzeżeniem § 14, do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od przedstawienia mu Karty oceny pracy.
2.
Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje - w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania - zespół w składzie:
1)
dyrektor szkoły,
2)
przedstawiciel rady pedagogicznej, wytypowany przez tę radę,
3)
przedstawiciel rodziców wchodzący w skład rady szkoły, wytypowany przez tę radę, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana - przedstawiciel rodziców wytypowany przez radę rodziców.
3.
Jeżeli przy ustalaniu kwestionowanej oceny nauczyciel nie skorzystał z uprawnień wymienionych w § 10, ma prawo z nich skorzystać przy wniesieniu odwołania, o którym mowa w ust. 1.
4.
Zespół, o którym mowa w ust. 2, może ustalić nową ocenę pracy lub podtrzymać ocenę kwestionowaną przez nauczyciela.
5.
Od oceny pracy ustalonej zgodnie z ust. 4 nauczycielowi przysługuje odwołanie od organu prowadzącego szkołę w terminie 14 dni od dnia ustalenia kwestionowanej oceny.
6.
Organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą rozstrzyga odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Od tego rozstrzygnięcia odwołanie nie przysługuje.
7.
Dyrektorowi szkoły przysługuje w terminie określonym w ust. 1 odwołanie od ustalonej oceny pracy do organu, który ustalił kwestionowaną ocenę.
8.
Odwołanie, o którym mowa w ust. 7, rozpatruje - w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania - zespół w składzie:
1)
przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, wskazany przez ten organ,
2)
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, wskazany przez ten organ,
3)
dwaj przedstawiciele rady szkoły, wytypowani przez tę radę.
9.
Jeżeli przy ustalaniu kwestionowanej oceny dyrektor szkoły nie skorzystał z uprawnień wymienionych w § 10, ma prawo z nich skorzystać przy wniesieniu odwołania, o którym mowa w ust. 7.
10.
Zespół, o którym mowa w ust. 8, może ustalić nową ocenę lub podtrzymać ocenę kwestionowaną przez dyrektora szkoły.
11.
Od oceny ustalonej zgodnie z ust. 10 odwołanie nie przysługuje.
W razie ustalenia negatywnej oceny pracy nauczyciela, stosuje się tryb odwoławczy określony w art. 24 Karty Nauczyciela.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 25 listopada 1982 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, szczegółowego wykazu stanowisk oraz zakresu obowiązków i uprawnień nauczycieli sprawujących nadzór pedagogiczny (Dz. U. Nr 37, poz. 248),
2)
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 1989 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela (Dz. U. Nr 43, poz. 236, z 1990 r. Nr 2, poz. 10 i z 1991 r. Nr 45, poz. 198).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KARTA OCENY PRACY

1. Imiona i nazwisko nauczyciela (dyrektora szkoły) ...............................................................

2. Data urodzenia .................................................................................................................

3. Nazwa szkoły (placówki) ..................................................................................................

4. Zajmowane stanowisko .....................................................................................................

5. Wykształcenie ..................................................................................................................

6. Staż pracy pedagogicznej ..................................................................................................

7. Data rozpoczęcia pracy w danej szkole (placówce) ............................................................

8. Data dokonania oceny ......................................................................................................

9. Ocena pracy i jej uzasadnienie ...........................................................................................

10. Data Podpis oceniającego

.......................................... ..................................

11. Z treścią oceny i przysługującym mi prawem do odwołania w ciągu 14 dni zostałem(am) zapoznany(a)

.................. ................................... ..............................................

(data) (podpis ocenianego)

*Rozporządzenie utraciło częściowo podstawę prawną z dniem 7 sierpnia 1996 r. na skutek zmiany art. 6 ustawy - Karta Nauczyciela (Dz.U.82.3.19) przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1996 r. zmieniającej tę ustawę (Dz.U.96.87.396).
1 § 2-6 utraciły moc na podstawie § 21 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania.(Dz.U.97.9.46) z dniem 20 lutego 1997 r.