§ 1. - Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk i kwalifikacje niezbędne do ich zajmowania oraz zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.122.537

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1997 r.
§  1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o :
1)
nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli wymienionych w art. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19 i Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423 oraz z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104, poz. 450), zwanej dalej Kartą Nauczyciela, a także nauczycieli oraz pracowników zakładów pracy, wymienionych w art. 5 ust. 1 Karty Nauczyciela, na których zostały rozciągnięte niektóre przepisy Karty Nauczyciela na podstawie odrębnych przepisów, zatrudnionych w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę lub mianowania,
2)
dyrektorze szkoły - rozumie się przez to dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek wymienionych w art. 2 pkt 1-5, 7 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425), zwanej dalej ustawą,
3)
szkole - rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki wymienione w art. 2 pkt 1-5, 7 i 10 ustawy.