§ 10. - Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk i kwalifikacje niezbędne do ich zajmowania oraz zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.122.537

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1997 r.
§  10.
1.
Na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) złożonym przed ustaleniem oceny pracy oceniający obowiązany jest zwrócić się o opinię o jego pracy do właściwego doradcy metodycznego oraz zakładowej organizacji związkowej, w której zrzeszony jest oceniany nauczyciel (dyrektor szkoły), a w przypadku gdy nie jest on zrzeszony w żadnym związku zawodowym - do zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez ocenianego nauczyciela (dyrektora szkoły).
2.
Oceniający może z własnej inicjatywy zwrócić się o opinię do zakładowej organizacji związkowej - zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 - jeżeli uzyska zgodę ocenianego nauczyciela (dyrektora szkoły).