Art. 39. - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  39. 

(uchylony).