§ 11. - Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk i kwalifikacje niezbędne do ich zajmowania oraz zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.122.537

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1997 r.
§  11.
1.
Ocenę pracy ustala się w terminie nie krótszym niż 21 dni i nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia wniosku przez zainteresowanego nauczyciela (dyrektora szkoły) lub organu uprawnionego do wnioskowania o dokonanie oceny.
2.
Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego lub usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela (dyrektora szkoły) trwającej dłużej niż miesiąc.