Art. 35. - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.750 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  35. 

(uchylony).