Nowość Art. 7. - [Dyrektor szkoły] - Karta Nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 2023 r. do: 31 sierpnia 2023 r.
Art.  7.  [Dyrektor szkoły]
1. 
Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.
2. 
Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
1)
dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
2)
realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;
3)
tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;
4)
zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
5)
zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
6)
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
3. 
(uchylony).