§ 12. - Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk i kwalifikacje niezbędne do ich zajmowania oraz zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.122.537

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1997 r.
§  12.
1.
Ocenę pracy ustala się po wysłuchaniu ocenianego nauczyciela (dyrektora szkoły).
2.
Oceniający przedstawia nauczycielowi (dyrektorowi szkoły) ocenę jego pracy sformułowaną w Karcie oceny pracy, której wzór określa załącznik do rozporządzenia.
3.
Kartę oceny pracy włącza się do akt osobowych.
4.
Kartę oceny pracy udostępnia się do wglądu nauczycielowi (dyrektorowi szkoły) i pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wymienionych w § 6 ust. 2 w urzędach organów sprawujących nadzór pedagogiczny nad szkołą, w której zatrudniony jest nauczyciel (dyrektor szkoły).