§ 9. - Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk i kwalifikacje niezbędne do ich zajmowania oraz zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.122.537

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1997 r.
§  9.
1.
Ocenę pracy nauczyciela ustala - w przypadkach wymienionych w art. 6 ust. 2 Karty Nauczyciela i w art. 50 ust. 2 pkt 3 ustawy - dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel.
2.
Ocenę pracy dyrektora szkoły ustala - w przypadkach wymienionych w art. 6 ust. 2 Karty Nauczyciela i w art. 38 pkt 2 oraz art. 50 ust. 2 pkt 3 ustawy - organ prowadzący szkołę.
3.
W przypadku gdy organ prowadzący szkołę nie ma uprawnień do sprawowania nadzoru pedagogicznego, ocenę pracy dyrektora szkoły ustala organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą, przy czym:
1)
realizację zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy oraz w art. 7 ust. 2 pkt 5 Karty Nauczyciela opiniuje organ prowadzący szkołę,
2)
realizację zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1 i 4 Karty Nauczyciela opiniuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą,
3)
realizację pozostałych zadań wymienionych w art. 39 ustawy i art. 7 Karty Nauczyciela opiniują wspólnie organy wymienione w pkt 1 i 2.