Kryteria oraz szczegółowe zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz zadania i obowiązki dyrektora szkoły w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.18.101

Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 19 lutego 1997 r.
w sprawie kryteriów oraz szczegółowych zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz zadań i obowiązków dyrektora szkoły w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie. *

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1900 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206, Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95, poz. 425, Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 53, poz. 252, Nr 54, poz. 254, Nr 90, poz. 451, z 1993 r. Nr 129, poz. 602 i z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 138, poz. 681 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87 poz. 396 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa, bez bliższego określenia, o:
1)
nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206, Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95, poz. 425, Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 53, poz. 252, Nr 54, poz. 254, Nr 90, poz. 451, z 1993 r. Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 138, poz. 681 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87 poz. 396 i Nr 106, poz. 496), zwanej dalej "Kartą Nauczyciela", a także nauczycieli oraz pracowników, wymienionych w art. 5 ust. 1 Karty Nauczyciela, na których zostały rozciągnięte przepisy Karty Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczyciela, na podstawie odrębnych przepisów - zatrudnionych w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę lub mianowania,
2)
szkole - rozumie się przez do przedszkola, szkoły i placówki wymienione w art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela,
3)
dyrektorze szkoły - rozumie się przez to dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, wymienionych w art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela,
4)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496).
1.
Podstawę oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6 Karty Nauczyciela i art. 4 ustawy, zadań statutowych szkoły oraz obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela, a w stosunku do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze - także zadań określonych w art. 7 Karty Nauczyciela i art. 39 ustawy - ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
2.
Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania nauczyciela, iż wydane polecenie było sprzeczne z dobrem dziecka, dobrem służby albo dobrem publicznym.
1.
Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym według skali określonej w art. 6a ust. 4 Karty Nauczyciela.
2.
Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel. Ocena pracy nauczyciela powinna w szczególności uwzględniać:
1)
poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych zgodnych z profilem szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, kulturę i poprawność języka, pobudzenie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach,
2)
zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, udział w pracach zespołów nauczycielskich, opracowywanie innowacyjnych [autorskich] treści programowych i dydaktycznych, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami),
3)
aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym,
4)
działania nauczyciela w zakresie wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb,
5)
przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenia dokumentacji).
3.
Przed dokonaniem oceny pracy nauczyciela dyrektor szkoły zasięga opinii samorządu uczniowskiego, a w zakładach kształcenia nauczycieli - samorządu słuchaczy, wyrażonej na piśmie przez statutowy organ samorządu.
4.
Ocenę pracy nauczyciela doradcy metodycznego ustala dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po zasięgnięciu opinii dyrektora właściwej wojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli. Opinia powinna być wyrażona na piśmie.
5.
W przypadku uzupełnienia przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych na podstawie art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela - oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel, z uwzględnieniem wyrażonej na piśmie opinii dyrektora szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar godzin zajęć.
1.
Dyrektor szkoły obowiązany jest przestrzegać okresów dokonywania ocen pracy nauczycieli, ustalonych w art. 6a ust. 1 Karty Nauczyciela.
2.
Złożenie wniosku o dokonanie oceny pracy nauczyciela ma dla dyrektora szkoły charakter wiążący. Jeżeli wniosek został złożony przed upływem roku od poprzedniej oceny, dyrektor szkoły przekazuje nauczycielowi (organowi) zgłaszającemu wniosek informację o ostatniej ocenie, wraz ze stwierdzeniem, iż podtrzymuje tę ocenę, chyba że wystąpiły szczególne okoliczności uzasadniające dokonanie ponownej oceny w tym okresie.
3.
O ocenie, od której uzależnione jest mianowanie nauczyciela, dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić pisemnie organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą i organ prowadzący szkołę.
4.
Przepisy ust. 1-3 stosuje się również do oceny pracy nauczycieli zajmujących inne niż dyrektor szkoły stanowiska kierownicze w szkołach.
1.
Oceny pracy dyrektora szkoły prowadzonej przez gminę dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z zarządem gminy, przy czym oceny cząstkowej w zakresie:
1)
realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy oraz w art. 7 ust. 2 pkt 5 Karty Nauczyciela dokonuje zarząd gminy,
2)
realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1 i 4 Karty Nauczyciela dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą,
3)
realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6 ustawy i art. 7 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, zadań wymienionych w § 4 i 12 oraz sprawności w organizacji i zarządzaniu, wywiązywania się z obowiązków związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z zarządem gminy.
2.
Oceny pracy dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym zakład; przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3.
Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 2 i 3.
4.
Podstawą dokonania oceny pracy dyrektora winny być spostrzeżenia poczynione przez wizytatora nadzorującego szkołę, w okresie od poprzedniej wizytacji zakończonej oceną pracy dyrektora, oraz uwagi organu prowadzącego szkołę, wynikające z kontroli i nadzoru - w zakresie spraw należących do kompetencji tego organu, określonych w ustawie.
5.
Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonują oceny po zasięgnięciu opinii rady szkoły (rady programowej) i zakładowych organizacji związkowych działających w szkole (zakładzie). Opinie powinny być wyrażone na piśmie.
6.
W razie braku porozumienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni, a w przypadku zakładu kształcenia nauczycieli w terminie 30 dni od dokonania cząstkowej oceny pracy, oceny pracy dyrektora szkoły (zakładu) dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
7.
Oceny pracy dyrektora szkoły, o której mowa w art. 35 ust. 2 ustawy, dokonuje się w porozumieniu z kuratorem oświaty - w zakresie nauczanych w szkole przedmiotów ogólnokształcących.
1.
Na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub z własnej inicjatywy organ upoważniony do dokonania oceny może zwrócić się o opinię na temat pracy nauczyciela (dyrektora szkoły) do właściwego doradcy metodycznego, a w przypadku nauczyciela (dyrektora) zakładu kształcenia nauczycieli - do opiekuna naukowo-dydaktycznego. Opinia powinna być wyrażona na piśmie.
2.
W przypadku gdy od oceny jest uzależnione mianowanie nauczyciela (dyrektora szkoły), organ upoważniony do dokonania oceny jest obowiązany zasięgnąć opinii, o której mowa w ust. 1. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy na terenie województwa nie ma właściwego doradcy metodycznego.
1.
W przypadku gdy oceny dokonuje się na wniosek zainteresowanego nauczyciela (dyrektora szkoły) lub organu uprawnionego do wnioskowania o jej dokonanie, ocenę ustala się w terminie nie krótszym niż 1 miesiąc i nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zgłoszenia wniosku.
2.
Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów ferii, wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego, i usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela (dyrektora szkoły) trwającej dłużej niż miesiąc.
3.
W przypadku dokonywania oceny z inicjatywy dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę lub rady szkoły organ upoważniony do dokonania oceny powiadamia o tym na piśmie nauczyciela (dyrektora szkoły) co najmniej na 1 miesiąc przed przeprowadzeniem oceny.
1.
Organ upoważniony do dokonania oceny obowiązany jest zapoznać nauczyciela (dyrektora szkoły) z pisemnym projektem oceny i wysłuchać jego uwag i zastrzeżeń. Nauczyciel (dyrektor szkoły) może zgłosić swoje uwagi na piśmie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zapoznania się z projektem.
2.
Na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) przy zapoznawaniu go z projektem oceny i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, z której ochrony nauczyciel (dyrektor szkoły) korzysta.
3.
Organ upoważniony do dokonania oceny doręcza nauczycielowi (dyrektorowi szkoły) oryginał karty oceny pracy, której wzór stanowi załącznik do rozporządzenia. Odpis karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela. W przypadku oceny, od której uzależnione jest mianowanie nauczyciela - odpis karty oceny pracy przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą i organowi prowadzącemu szkołę.
4.
Kartę udostępnia się do wglądu pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów sprawujących nadzór pedagogiczny nad szkołą, w której zatrudniony jest nauczyciel (dyrektor szkoły).
1.
Odwołanie od oceny nauczyciela rozpatruje, z zastrzeżeniem ust. 4, w terminie 14 dni od dnia wniesienia odwołania - powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:
1)
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, jako przewodniczący zespołu,
2)
przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,
3)
przedstawiciel rodziców wchodzących w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana - przedstawiciel rady rodziców,
4)
właściwy doradca metodyczny,
5)
przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, z której ochrony nauczyciel korzysta.
2.
W przypadku odwołania od oceny nauczyciela konsultanta, w skład zespołu oceniającego zamiast przedstawicieli wymienionych w ust. 1 pkt 2-4 powołuje się przedstawiciela rady programowej placówki doskonalenia nauczycieli oraz przedstawiciela nauczycieli konsultantów, a jeżeli w placówce nie została utworzona rada programowa - przedstawiciela nauczycieli doradców metodycznych.
3.
W przypadku odwołania od oceny nauczyciela doradcy metodycznego w skład zespołu oceniającego powołuje się - poza osobami wymienionymi w ust. 1 pkt 1-3 i 5 - przedstawiciela rady programowej właściwej placówki doskonalenia nauczycieli, a jeżeli w placówce nie została utworzona rada programowa - przedstawiciela nauczycieli konsultantów.
4.
Odwołanie od oceny nauczyciela zakładu kształcenia nauczycieli rozpatruje, w terminie 60 dni od dnia wniesienia odwołania, powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół w składzie:
1)
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu,
2)
przedstawiciel organu prowadzącego,
3)
przedstawiciel rady programowej,
4)
właściwy opiekun naukowo-dydaktyczny,
5)
przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, z której ochrony nauczyciel korzysta.
5.
Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 i w ust. 2 i 3 oraz w ust. 4 pkt 3, określają tryb wyłaniania swoich przedstawicieli, z tym że tryb wyłaniania przedstawicieli nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli doradców metodycznych, o których mowa w ust. 2 i 3, określa właściwy kurator oświaty.
6.
Zespół, o którym mowa w ust. 1 i 4, może ustalić nową ocenę pracy lub podtrzymać ocenę kwestionowaną przez nauczyciela.
7.
W przypadku braku jednomyślności, rozstrzygnięcia zespołu co do utrzymania zmiany oceny zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje przewodniczący zespołu.
1.
Wniosek o ponowne ustalenie oceny dyrektora szkoły rozpatruje, z zastrzeżeniem ust. 2, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez kuratora oświaty lub inny organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą, zespół oceniający w składzie:
1)
pracownik nadzoru pedagogicznego wyznaczony przez kuratora oświaty lub inny organ sprawujący nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu, z wyłączeniem wizytatora, którego spostrzeżenia stanowiły podstawę do wystawienia oceny,
2)
przedstawiciel zarządu gminy, jeżeli szkoła jest prowadzona przez gminę,
3)
przedstawiciel rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana - przedstawiciel rady rodziców; w przypadku oceny dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli - przedstawiciel rady programowej oraz przedstawiciel nauczycieli konsultantów, a jeżeli w placówce nie została utworzona rada programowa - przedstawiciel nauczycieli doradców metodycznych,
4)
nauczyciel doradca metodyczny, na wniosek ocenianego dyrektora,
5)
przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, z której ochrony dyrektor korzysta.
2.
Wniosek o ponowne ustalenie oceny dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli rozpatruje, w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół w składzie:
1)
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu,
2)
kurator oświaty lub wicekurator oświaty,
3)
przedstawiciel uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną, wskazany przez rektora,
4)
przedstawiciel rady programowej,
5)
przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, z której ochrony dyrektor korzysta.
3.
Przepisy § 9 ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.
Przepisy § 1-10 stosuje się odpowiednio do nauczycieli religii, z tym że organ upoważniony do dokonania oceny ma obowiązek uwzględnić ocenę merytoryczną nauczyciela religii ustaloną przez właściwą władzę kościelną.
1.
Dyrektor szkoły jest obowiązany zapewnić należytą opiekę nauczycielowi rozpoczynającemu pracę w zawodzie, w szczególności poprzez:
1)
umożliwienie korzystania z niezbędnych materiałów pomocniczych do realizacji podstaw programowych i ramowych planów nauczania oraz zbioru przepisów prawnych określających prawa i obowiązki nauczycieli,
2)
tworzenie możliwości korzystania z różnych form doskonalenia zawodowego organizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli oraz pomocy właściwego doradcy metodycznego,
3)
systematyczne hospitowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela rozpoczynającego pracę i udzielanie mu fachowego instruktażu pohospitacyjnego.
2.
Dyrektor szkoły może zwolnić nauczyciela rozpoczynającego pracę w zawodzie od innych obowiązków, poza realizacją obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.
3.
W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły przydziela nauczycielowi rozpoczynającemu pracę - nauczyciela opiekuna spośród nauczycieli tej samej specjalności; w przypadku gdy w szkole nie ma takiego nauczyciela, opiekę nad nauczycielem rozpoczynającym pracę sprawuje dyrektor szkoły.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania oraz zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela (Dz. U. Nr 122, poz. 537, z 1994 r. Nr 28, poz. 100 i z 1997 r. Nr 9, poz. 46).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KARTA OCENY PRACY

1. Imiona i nazwisko nauczyciela (dyrektora szkoły) ...........

............................................................

2. Data urodzenia .............................................

3. Wykształcenie ..............................................

4. Staż pracy pedagogicznej ...................................

5. Nazwa szkoły ...............................................

............................................................

6. Zajmowane stanowisko .......................................

7. Data rozpoczęcia pracy w danej szkole ......................

8. Forma nawiązania stosunku pracy ............................

9. Data powierzenia stanowiska kierowniczego w szkole .........

............................................................

10. Data dokonania ostatniej oceny ............................

11. Ocena pracy i jej uzasadnienie ............................

...........................................................

...........................................................

12. Stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4

Karty Nauczyciela .........................................

...........................................................

13. Data Podpis oceniającego

.......... ..........................

14. Z treścią oceny i przysługującym mi prawem do odwołania w

ciągu 14 dni zostałem(am) zapoznany(a).

.................. ........................

(data) (podpis ocenianego)

* Z dniem 6 kwietnia 2000 r. niniejsze rozporządzenie traci moc w części sprzecznej z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w brzmieniu ustalonym przez ustawę z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.00.19.239) - zob. art. 16 i art. 1 pkt 7 tej ustawy.