§ 6. - Kryteria oraz szczegółowe zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz zadania i obowiązki dyrektora szkoły w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.18.101

Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 2000 r.
§  6.
1.
Na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub z własnej inicjatywy organ upoważniony do dokonania oceny może zwrócić się o opinię na temat pracy nauczyciela (dyrektora szkoły) do właściwego doradcy metodycznego, a w przypadku nauczyciela (dyrektora) zakładu kształcenia nauczycieli - do opiekuna naukowo-dydaktycznego. Opinia powinna być wyrażona na piśmie.
2.
W przypadku gdy od oceny jest uzależnione mianowanie nauczyciela (dyrektora szkoły), organ upoważniony do dokonania oceny jest obowiązany zasięgnąć opinii, o której mowa w ust. 1. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy na terenie województwa nie ma właściwego doradcy metodycznego.