§ 8. - Kryteria oraz szczegółowe zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz zadania i obowiązki dyrektora szkoły w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.18.101

Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 2000 r.
§  8.
1.
Organ upoważniony do dokonania oceny obowiązany jest zapoznać nauczyciela (dyrektora szkoły) z pisemnym projektem oceny i wysłuchać jego uwag i zastrzeżeń. Nauczyciel (dyrektor szkoły) może zgłosić swoje uwagi na piśmie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zapoznania się z projektem.
2.
Na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) przy zapoznawaniu go z projektem oceny i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, z której ochrony nauczyciel (dyrektor szkoły) korzysta.
3.
Organ upoważniony do dokonania oceny doręcza nauczycielowi (dyrektorowi szkoły) oryginał karty oceny pracy, której wzór stanowi załącznik do rozporządzenia. Odpis karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela. W przypadku oceny, od której uzależnione jest mianowanie nauczyciela - odpis karty oceny pracy przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą i organowi prowadzącemu szkołę.
4.
Kartę udostępnia się do wglądu pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów sprawujących nadzór pedagogiczny nad szkołą, w której zatrudniony jest nauczyciel (dyrektor szkoły).