§ 3. - Kryteria oraz szczegółowe zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz zadania i obowiązki dyrektora szkoły w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.18.101

Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 2000 r.
§  3.
1.
Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym według skali określonej w art. 6a ust. 4 Karty Nauczyciela.
2.
Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel. Ocena pracy nauczyciela powinna w szczególności uwzględniać:
1)
poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych zgodnych z profilem szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, kulturę i poprawność języka, pobudzenie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach,
2)
zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, udział w pracach zespołów nauczycielskich, opracowywanie innowacyjnych [autorskich] treści programowych i dydaktycznych, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami),
3)
aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym,
4)
działania nauczyciela w zakresie wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb,
5)
przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenia dokumentacji).
3.
Przed dokonaniem oceny pracy nauczyciela dyrektor szkoły zasięga opinii samorządu uczniowskiego, a w zakładach kształcenia nauczycieli - samorządu słuchaczy, wyrażonej na piśmie przez statutowy organ samorządu.
4.
Ocenę pracy nauczyciela doradcy metodycznego ustala dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po zasięgnięciu opinii dyrektora właściwej wojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli. Opinia powinna być wyrażona na piśmie.
5.
W przypadku uzupełnienia przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych na podstawie art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela - oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel, z uwzględnieniem wyrażonej na piśmie opinii dyrektora szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar godzin zajęć.