§ 9. - Kryteria oraz szczegółowe zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz zadania i obowiązki dyrektora szkoły w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.18.101

Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 2000 r.
§  9.
1.
Odwołanie od oceny nauczyciela rozpatruje, z zastrzeżeniem ust. 4, w terminie 14 dni od dnia wniesienia odwołania - powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:
1)
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, jako przewodniczący zespołu,
2)
przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,
3)
przedstawiciel rodziców wchodzących w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana - przedstawiciel rady rodziców,
4)
właściwy doradca metodyczny,
5)
przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, z której ochrony nauczyciel korzysta.
2.
W przypadku odwołania od oceny nauczyciela konsultanta, w skład zespołu oceniającego zamiast przedstawicieli wymienionych w ust. 1 pkt 2-4 powołuje się przedstawiciela rady programowej placówki doskonalenia nauczycieli oraz przedstawiciela nauczycieli konsultantów, a jeżeli w placówce nie została utworzona rada programowa - przedstawiciela nauczycieli doradców metodycznych.
3.
W przypadku odwołania od oceny nauczyciela doradcy metodycznego w skład zespołu oceniającego powołuje się - poza osobami wymienionymi w ust. 1 pkt 1-3 i 5 - przedstawiciela rady programowej właściwej placówki doskonalenia nauczycieli, a jeżeli w placówce nie została utworzona rada programowa - przedstawiciela nauczycieli konsultantów.
4.
Odwołanie od oceny nauczyciela zakładu kształcenia nauczycieli rozpatruje, w terminie 60 dni od dnia wniesienia odwołania, powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół w składzie:
1)
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu,
2)
przedstawiciel organu prowadzącego,
3)
przedstawiciel rady programowej,
4)
właściwy opiekun naukowo-dydaktyczny,
5)
przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, z której ochrony nauczyciel korzysta.
5.
Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 i w ust. 2 i 3 oraz w ust. 4 pkt 3, określają tryb wyłaniania swoich przedstawicieli, z tym że tryb wyłaniania przedstawicieli nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli doradców metodycznych, o których mowa w ust. 2 i 3, określa właściwy kurator oświaty.
6.
Zespół, o którym mowa w ust. 1 i 4, może ustalić nową ocenę pracy lub podtrzymać ocenę kwestionowaną przez nauczyciela.
7.
W przypadku braku jednomyślności, rozstrzygnięcia zespołu co do utrzymania zmiany oceny zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje przewodniczący zespołu.