§ 10. - Kryteria oraz szczegółowe zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz zadania i obowiązki dyrektora szkoły w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.18.101

Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 2000 r.
§  10.
1.
Wniosek o ponowne ustalenie oceny dyrektora szkoły rozpatruje, z zastrzeżeniem ust. 2, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez kuratora oświaty lub inny organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą, zespół oceniający w składzie:
1)
pracownik nadzoru pedagogicznego wyznaczony przez kuratora oświaty lub inny organ sprawujący nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu, z wyłączeniem wizytatora, którego spostrzeżenia stanowiły podstawę do wystawienia oceny,
2)
przedstawiciel zarządu gminy, jeżeli szkoła jest prowadzona przez gminę,
3)
przedstawiciel rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana - przedstawiciel rady rodziców; w przypadku oceny dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli - przedstawiciel rady programowej oraz przedstawiciel nauczycieli konsultantów, a jeżeli w placówce nie została utworzona rada programowa - przedstawiciel nauczycieli doradców metodycznych,
4)
nauczyciel doradca metodyczny, na wniosek ocenianego dyrektora,
5)
przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, z której ochrony dyrektor korzysta.
2.
Wniosek o ponowne ustalenie oceny dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli rozpatruje, w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół w składzie:
1)
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu,
2)
kurator oświaty lub wicekurator oświaty,
3)
przedstawiciel uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną, wskazany przez rektora,
4)
przedstawiciel rady programowej,
5)
przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, z której ochrony dyrektor korzysta.
3.
Przepisy § 9 ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.