§ 1. - Kryteria oraz szczegółowe zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz zadania i obowiązki dyrektora szkoły w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.18.101

Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 2000 r.
§  1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa, bez bliższego określenia, o:
1)
nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206, Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95, poz. 425, Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 53, poz. 252, Nr 54, poz. 254, Nr 90, poz. 451, z 1993 r. Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 138, poz. 681 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87 poz. 396 i Nr 106, poz. 496), zwanej dalej "Kartą Nauczyciela", a także nauczycieli oraz pracowników, wymienionych w art. 5 ust. 1 Karty Nauczyciela, na których zostały rozciągnięte przepisy Karty Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczyciela, na podstawie odrębnych przepisów - zatrudnionych w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę lub mianowania,
2)
szkole - rozumie się przez do przedszkola, szkoły i placówki wymienione w art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela,
3)
dyrektorze szkoły - rozumie się przez to dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, wymienionych w art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela,
4)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496).