§ 12. - Kryteria oraz szczegółowe zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz zadania i obowiązki dyrektora szkoły w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.18.101

Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 2000 r.
§  12.
1.
Dyrektor szkoły jest obowiązany zapewnić należytą opiekę nauczycielowi rozpoczynającemu pracę w zawodzie, w szczególności poprzez:
1)
umożliwienie korzystania z niezbędnych materiałów pomocniczych do realizacji podstaw programowych i ramowych planów nauczania oraz zbioru przepisów prawnych określających prawa i obowiązki nauczycieli,
2)
tworzenie możliwości korzystania z różnych form doskonalenia zawodowego organizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli oraz pomocy właściwego doradcy metodycznego,
3)
systematyczne hospitowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela rozpoczynającego pracę i udzielanie mu fachowego instruktażu pohospitacyjnego.
2.
Dyrektor szkoły może zwolnić nauczyciela rozpoczynającego pracę w zawodzie od innych obowiązków, poza realizacją obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.
3.
W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły przydziela nauczycielowi rozpoczynającemu pracę - nauczyciela opiekuna spośród nauczycieli tej samej specjalności; w przypadku gdy w szkole nie ma takiego nauczyciela, opiekę nad nauczycielem rozpoczynającym pracę sprawuje dyrektor szkoły.