§ 4. - Kryteria oraz szczegółowe zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz zadania i obowiązki dyrektora szkoły w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.18.101

Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 2000 r.
§  4.
1.
Dyrektor szkoły obowiązany jest przestrzegać okresów dokonywania ocen pracy nauczycieli, ustalonych w art. 6a ust. 1 Karty Nauczyciela.
2.
Złożenie wniosku o dokonanie oceny pracy nauczyciela ma dla dyrektora szkoły charakter wiążący. Jeżeli wniosek został złożony przed upływem roku od poprzedniej oceny, dyrektor szkoły przekazuje nauczycielowi (organowi) zgłaszającemu wniosek informację o ostatniej ocenie, wraz ze stwierdzeniem, iż podtrzymuje tę ocenę, chyba że wystąpiły szczególne okoliczności uzasadniające dokonanie ponownej oceny w tym okresie.
3.
O ocenie, od której uzależnione jest mianowanie nauczyciela, dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić pisemnie organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą i organ prowadzący szkołę.
4.
Przepisy ust. 1-3 stosuje się również do oceny pracy nauczycieli zajmujących inne niż dyrektor szkoły stanowiska kierownicze w szkołach.