§ 7. - Kryteria oraz szczegółowe zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz zadania i obowiązki dyrektora szkoły w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.18.101

Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 2000 r.
§  7.
1.
W przypadku gdy oceny dokonuje się na wniosek zainteresowanego nauczyciela (dyrektora szkoły) lub organu uprawnionego do wnioskowania o jej dokonanie, ocenę ustala się w terminie nie krótszym niż 1 miesiąc i nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zgłoszenia wniosku.
2.
Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów ferii, wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego, i usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela (dyrektora szkoły) trwającej dłużej niż miesiąc.
3.
W przypadku dokonywania oceny z inicjatywy dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę lub rady szkoły organ upoważniony do dokonania oceny powiadamia o tym na piśmie nauczyciela (dyrektora szkoły) co najmniej na 1 miesiąc przed przeprowadzeniem oceny.