§ 5. - Kryteria oraz szczegółowe zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz zadania i obowiązki dyrektora szkoły w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.18.101

Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 2000 r.
§  5.
1.
Oceny pracy dyrektora szkoły prowadzonej przez gminę dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z zarządem gminy, przy czym oceny cząstkowej w zakresie:
1)
realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy oraz w art. 7 ust. 2 pkt 5 Karty Nauczyciela dokonuje zarząd gminy,
2)
realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1 i 4 Karty Nauczyciela dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą,
3)
realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6 ustawy i art. 7 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, zadań wymienionych w § 4 i 12 oraz sprawności w organizacji i zarządzaniu, wywiązywania się z obowiązków związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z zarządem gminy.
2.
Oceny pracy dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym zakład; przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3.
Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 2 i 3.
4.
Podstawą dokonania oceny pracy dyrektora winny być spostrzeżenia poczynione przez wizytatora nadzorującego szkołę, w okresie od poprzedniej wizytacji zakończonej oceną pracy dyrektora, oraz uwagi organu prowadzącego szkołę, wynikające z kontroli i nadzoru - w zakresie spraw należących do kompetencji tego organu, określonych w ustawie.
5.
Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonują oceny po zasięgnięciu opinii rady szkoły (rady programowej) i zakładowych organizacji związkowych działających w szkole (zakładzie). Opinie powinny być wyrażone na piśmie.
6.
W razie braku porozumienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni, a w przypadku zakładu kształcenia nauczycieli w terminie 30 dni od dokonania cząstkowej oceny pracy, oceny pracy dyrektora szkoły (zakładu) dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
7.
Oceny pracy dyrektora szkoły, o której mowa w art. 35 ust. 2 ustawy, dokonuje się w porozumieniu z kuratorem oświaty - w zakresie nauczanych w szkole przedmiotów ogólnokształcących.