§ 13. - Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk i kwalifikacje niezbędne do ich zajmowania oraz zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.122.537

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1997 r.
§  13.
1.
Nauczycielowi przysługuje odwołanie od ustalonej oceny, z zastrzeżeniem § 14, do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od przedstawienia mu Karty oceny pracy.
2.
Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje - w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania - zespół w składzie:
1)
dyrektor szkoły,
2)
przedstawiciel rady pedagogicznej, wytypowany przez tę radę,
3)
przedstawiciel rodziców wchodzący w skład rady szkoły, wytypowany przez tę radę, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana - przedstawiciel rodziców wytypowany przez radę rodziców.
3.
Jeżeli przy ustalaniu kwestionowanej oceny nauczyciel nie skorzystał z uprawnień wymienionych w § 10, ma prawo z nich skorzystać przy wniesieniu odwołania, o którym mowa w ust. 1.
4.
Zespół, o którym mowa w ust. 2, może ustalić nową ocenę pracy lub podtrzymać ocenę kwestionowaną przez nauczyciela.
5.
Od oceny pracy ustalonej zgodnie z ust. 4 nauczycielowi przysługuje odwołanie od organu prowadzącego szkołę w terminie 14 dni od dnia ustalenia kwestionowanej oceny.
6.
Organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą rozstrzyga odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Od tego rozstrzygnięcia odwołanie nie przysługuje.
7.
Dyrektorowi szkoły przysługuje w terminie określonym w ust. 1 odwołanie od ustalonej oceny pracy do organu, który ustalił kwestionowaną ocenę.
8.
Odwołanie, o którym mowa w ust. 7, rozpatruje - w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania - zespół w składzie:
1)
przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, wskazany przez ten organ,
2)
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, wskazany przez ten organ,
3)
dwaj przedstawiciele rady szkoły, wytypowani przez tę radę.
9.
Jeżeli przy ustalaniu kwestionowanej oceny dyrektor szkoły nie skorzystał z uprawnień wymienionych w § 10, ma prawo z nich skorzystać przy wniesieniu odwołania, o którym mowa w ust. 7.
10.
Zespół, o którym mowa w ust. 8, może ustalić nową ocenę lub podtrzymać ocenę kwestionowaną przez dyrektora szkoły.
11.
Od oceny ustalonej zgodnie z ust. 10 odwołanie nie przysługuje.