Art. 50. - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.750 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  50. 

(uchylony).