Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, szczegółowy wykaz stanowisk oraz zakres obowiązków i uprawnień nauczycieli sprawujących nadzór pedagogiczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.37.248

Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 1982 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OŚWIATY I WYCHOWANIA
z dnia 25 listopada 1982 r.
w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, szczegółowego wykazu stanowisk oraz zakresu obowiązków i uprawnień nauczycieli sprawujących nadzór pedagogiczny.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19 i Nr 25, poz. 187) zarządza się, co następuje:
1.
Nadzór pedagogiczny sprawują nauczyciele mianowani zajmujący stanowiska wymienione w § 2.
2.
Nadzór pedagogiczny sprawują również gminni dyrektorzy szkół oraz dyrektorzy szkół i inni nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w szkołach.
1.
W urzędach organów administracji państwowej oraz w jednostkach organizacyjnych innych organów nadzorujących szkoły ustala się następujący wykaz stanowisk, których zajmowanie wymaga kwalifikacji pedagogicznych:
Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacje
wykształceniestaż pracy pedagogicznej
ogółemw tym bezpośrednio przed objęciem stanowiska
w urzędach organów administracji państwowej lub jednostkach organizacyjnych innych organów nadzorujących szkoły na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznychpełnienie funkcji kierowniczej w szkole
123456
1I. W urzędach naczelnych (centralnych) organów administracji państwowej lub w

jednostkach organizacyjnych innych naczelnych (centralnych) organów

nadzorujących szkoły

Dyrektor departamentu (równorzędnej komórki organizacyjnej), który wykonuje zadania statutowe i regulaminowe w zakresie nadzoru pedagogicznegowyższe144-
2Wicedyrektor departamentu (równorzędnej komórki organizacyjnej), który wykonuje zadania statutowe i regulaminowe w zakresie nadzoru pedagogicznegowyższe123-
3Główny wizytatorwyższe123-
4Starszy wizytatorwyższe102-
5Wizytatorwyższe102 albo4
II. W urzędach terenowych organów administracji państwowej stopnia

wojewódzkiego lub w równorzędnych jednostkach organizacyjnych innych

organów nadzorujących szkoły

1Kurator oświaty i wychowaniawyższe103 albo4
2Wicekurator oświaty i wychowaniawyższe103 albo4
3Starszy wizytator kierujący działem, oddziałem szkolnym (równorzędną komórką organizacyjną)wyższe103 albo4
4Starszy wizytatorwyższe82 albo3
5Wizytatorwyższe82 albo3
III. W urzędach terenowych organów administracji państwowej stopnia

podstawowego

1Inspektor oświaty i wychowaniawyższe82 albo3
2Zastępca inspektora oświaty i wychowaniawyższe82 albo3
3Starszy wizytatorwyższe61 albo2
4Wizytatorwyższe6-1
2.
Stanowiska wymienione w ust. 1 mogą zajmować tylko nauczyciele mianowani wykonujący zadania związane z:
1)
organizacją procesu dydaktycznego i wychowawczo-opiekuńczego,
2)
organizacją i koordynacją nadzoru pedagogicznego.
Do zakresu działania nauczycieli sprawujących nadzór pedagogiczny należy:
1)
ocena działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz związanej z nimi działalności organizacyjnej szkół i jednostek nadzorujących szkoły, a w szczególności:
a)
instruowanie, wydawanie zaleceń i poleceń w zakresie realizacji programów nauczania i wychowania oraz obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy szkół,
b)
zgłaszanie wniosków zmierzających do usprawniania organizacji oraz funkcjonowania tych szkół i jednostek,
c)
występowanie z inicjatywą w zakresie wyróżnień, nagród, awansów, odznaczeń oraz odpowiedzialności służbowej nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach i jednostkach,
d)
udzielanie pomocy nadzorowanym szkołom i jednostkom nadzorującym szkoły w tworzeniu warunków umożliwiających pełną realizację ich zadań.
2)
dokonywanie analiz i ocen oraz zgłaszanie wniosków i informacji w zakresie badanych problemów.
Formami nadzoru pedagogicznego są:
1)
wizytacje,
2)
hospitacje.
1.
Wizytację organizuje się w celu:
1)
udzielania pomocy nauczycielom w realizacji celów i zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a szczególnie nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach,
2)
udzielania pomocy jednostkom nadzorującym szkoły w zakresie realizacji głównych kierunków polityki oświatowej i organizacji pracy szkół,
3)
oceny realizacji celów i zadań szkół oraz jednostek nadzorujących szkoły.
2.
Wizytacja obejmuje:
1)
badanie działalności szkół lub jednostek nadzorujących szkoły w ustalonym zakresie,
2)
dokonywanie ocen poziomu i efektywności działania wizytowanych szkół lub jednostek nadzorujących szkoły.
3.
Tematykę i termin wizytacji należy uzgodnić z wizytowaną jednostką.
Celem hospitacji jest udzielanie nauczycielowi pomocy oraz badanie procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego, w szczególności realizacji obowiązków określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, obowiązującego programu nauczania i zasad socjalistycznego wychowania.
Wizytacje przeprowadzają nauczyciele, o których mowa w § 2, oraz gminni dyrektorzy szkół. Hospitacje przeprowadzają nauczyciele, którym powierzono funkcje kierownicze w szkole.
Szczegółową organizację wizytacji i hospitacji określają wytyczne wydane odrębnie.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 1968 r. w sprawie hospitacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych (Dz. Urz. MOiSzW Nr B-14, poz. 118),
2)
zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 1968 r. w sprawie prowadzenia arkuszy spostrzeżeń o pracy zawodowej nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych (Dz. Urz. MOiSzW Nr B-14, poz. 119),
3)
zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 maja 1971 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. Urz. MOiSzW Nr B-8, poz. 51).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.